SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal Method

Definice

Vrátí počítaných SHA1 hodnota hash po všech dat byl zapsán do objektu.Returns the computed SHA1 hash value after all data has been written to the object.

protected:
 override cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected override byte[] HashFinal ();
override this.HashFinal : unit -> byte[]
Protected Overrides Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočítaný algoritmus hash kód.The computed hash code.

Platí pro

Viz také