SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal SHA1Managed.HashFinal Method

Definice

Vrátí vypočítanou SHA1 hodnotu hash po zapsání všech dat do objektu.Returns the computed SHA1 hash value after all data has been written to the object.

protected:
 override cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected override byte[] HashFinal ();
override this.HashFinal : unit -> byte[]
Protected Overrides Function HashFinal () As Byte()

Návraty

Byte[]

Vypočtený kód hash.The computed hash code.

Poznámky

Z důvodu kolizí problémů se SHA1 společnost Microsoft doporučuje model zabezpečení založený na SHA256 nebo lépe.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Platí pro

Viz také