SHA384 Třída

Definice

Vypočítá hodnotu hash SHA384 pro vstupní data.Computes the SHA384 hash for the input data.

public ref class SHA384 abstract : System::Security::Cryptography::HashAlgorithm
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class SHA384 : System.Security.Cryptography.HashAlgorithm
type SHA384 = class
    inherit HashAlgorithm
Public MustInherit Class SHA384
Inherits HashAlgorithm
Dědičnost
Odvozené
Atributy

Příklady

Následující příklad vypočítá hodnotu hash SHA384 pro data a uloží ji do result.The following example computes the SHA384 hash for data and stores it in result. V tomto příkladu se předpokládá, že existuje předdefinovaná konstanta DATA_SIZE.This example assumes that there is a predefined constant DATA_SIZE.

array<Byte>^ data = gcnew array<Byte>( DATA_SIZE );
array<Byte>^ result;
SHA384^ shaM = gcnew SHA384Managed;
result = shaM->ComputeHash( data );
byte[] data = new byte[DATA_SIZE];
byte[] result;
SHA384 shaM = new SHA384Managed();
result = shaM.ComputeHash(data);
Dim data(DATA_SIZE) As Byte
Dim result() As Byte
Dim shaM As New SHA384Managed()
result = shaM.ComputeHash(data)

Poznámky

Hodnota hash se používá jako jedinečná hodnota pevné velikosti, která představuje velké množství dat.The hash is used as a unique value of fixed size representing a large amount of data. Hodnoty hash dvou sad dat by měly odpovídat pouze v případě, že se shodují i odpovídající data.Hashes of two sets of data should match if and only if the corresponding data also matches. Malé změny v datech mají za následek velké nepředvídatelné změny v hodnotě hash.Small changes to the data result in large unpredictable changes in the hash.

Velikost algoritmu hash pro SHA384 algoritmus je 384 bitů.The hash size for the SHA384 algorithm is 384 bits.

Konstruktory

SHA384()

Inicializuje novou instanci SHA384.Initializes a new instance of SHA384.

Pole

HashSizeValue

Představuje velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

(Zděděno od HashAlgorithm)
HashValue

Představuje hodnotu vypočítaného kódu hash.Represents the value of the computed hash code.

(Zděděno od HashAlgorithm)
State

Představuje stav výpočtu hodnoty hash.Represents the state of the hash computation.

(Zděděno od HashAlgorithm)

Vlastnosti

CanReuseTransform

Načte hodnotu, která označuje, zda lze aktuální transformaci znovu použít.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

(Zděděno od HashAlgorithm)
CanTransformMultipleBlocks

Při přepsání v odvozené třídě získá hodnotu, která označuje, zda lze transformovat více bloků.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

(Zděděno od HashAlgorithm)
Hash

Získá hodnotu vypočítaného kódu hash.Gets the value of the computed hash code.

(Zděděno od HashAlgorithm)
HashSize

Získá velikost vypočítaného kódu hash v bitech.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

(Zděděno od HashAlgorithm)
InputBlockSize

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost vstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the input block size.

(Zděděno od HashAlgorithm)
OutputBlockSize

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost výstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

(Zděděno od HashAlgorithm)

Metody

Clear()

Uvolní všechny prostředky, které používá třída HashAlgorithm.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

(Zděděno od HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[])

Vypočítá hodnotu hash zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified byte array.

(Zděděno od HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Zděděno od HashAlgorithm)
ComputeHash(Stream)

Vypočítá hodnotu hash pro zadaný objekt Stream.Computes the hash value for the specified Stream object.

(Zděděno od HashAlgorithm)
Create()

Vytvoří instanci výchozí implementace SHA384.Creates an instance of the default implementation of SHA384.

Create(String)

Vytvoří instanci zadané implementace SHA384.Creates an instance of a specified implementation of SHA384.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy HashAlgorithm.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

(Zděděno od HashAlgorithm)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od HashAlgorithm)
Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Při přepsání v odvozené třídě směruje Data zapsaná do objektu do algoritmu hash pro výpočet hodnoty hash.When overridden in a derived class, routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

(Zděděno od HashAlgorithm)
HashCore(ReadOnlySpan<Byte>)

Směruje Data zapsaná do objektu do algoritmu hash pro výpočet hodnoty hash.Routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

(Zděděno od HashAlgorithm)
HashFinal()

Při přepsání v odvozené třídě dokončí výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat pomocí kryptografického algoritmu hash.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic hash algorithm.

(Zděděno od HashAlgorithm)
Initialize()

Obnoví algoritmus hash na počáteční stav.Resets the hash algorithm to its initial state.

(Zděděno od HashAlgorithm)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast vstupního bajtového pole a zkopíruje určenou oblast vstupního bajtového pole do zadané oblasti výstupního bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the input byte array and copies the specified region of the input byte array to the specified region of the output byte array.

(Zděděno od HashAlgorithm)
TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Vypočítá hodnotu hash pro určenou oblast zadaného bajtového pole.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

(Zděděno od HashAlgorithm)
TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32)

Pokusí se vypočítat hodnotu hash pro zadané bajtové pole.Attempts to compute the hash value for the specified byte array.

(Zděděno od HashAlgorithm)
TryHashFinal(Span<Byte>, Int32)

Pokusí se dokončit výpočet hodnoty hash po zpracování posledních dat algoritmem hash.Attempts to finalize the hash computation after the last data is processed by the hash algorithm.

(Zděděno od HashAlgorithm)

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose()

Uvolní nespravované prostředky používané HashAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od HashAlgorithm)

Platí pro

Viz také