SymmetricAlgorithm.BlockSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví velikost bloku kryptografické operace v bitech.Gets or sets the block size, in bits, of the cryptographic operation.

public:
 virtual property int BlockSize { int get(); void set(int value); };
public virtual int BlockSize { get; set; }
member this.BlockSize : int with get, set
Public Overridable Property BlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost bloku v bitech.The block size, in bits.

Výjimky

Velikost bloku není platná.The block size is invalid.

Poznámky

Velikost bloku je základní jednotkou dat, která se dá zašifrovat nebo dešifrovat v jedné operaci.The block size is the basic unit of data that can be encrypted or decrypted in one operation. Zprávy delší než velikost bloku jsou zpracovávány jako po sobě jdoucí bloky; zprávy kratší než velikost bloku musí být doplněny dodatečnými bity, aby dosáhly velikosti bloku.Messages longer than the block size are handled as successive blocks; messages shorter than the block size must be padded with extra bits to reach the size of a block. Platné velikosti bloků jsou určeny použitým symetrickým algoritmem.Valid block sizes are determined by the symmetric algorithm used.

Platí pro

Viz také