SymmetricAlgorithm.BlockSize SymmetricAlgorithm.BlockSize SymmetricAlgorithm.BlockSize SymmetricAlgorithm.BlockSize Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost bloku v bitech, kryptografické operace.Gets or sets the block size, in bits, of the cryptographic operation.

public:
 virtual property int BlockSize { int get(); void set(int value); };
public virtual int BlockSize { get; set; }
member this.BlockSize : int with get, set
Public Overridable Property BlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost bloku, v bitech.The block size, in bits.

Výjimky

Velikost bloku je neplatné.The block size is invalid.

Poznámky

Velikost bloku je základní jednotkou data, která můžete šifrovat nebo dešifrovat v rámci jedné operace.The block size is the basic unit of data that can be encrypted or decrypted in one operation. Zprávy s delší než velikost bloku jsou zpracovány jako bloky po sobě jdoucích; zprávy, které jsou kratší než velikost bloku musí být vyplněna přebytečné bity k dosažení velikosti bloku.Messages longer than the block size are handled as successive blocks; messages shorter than the block size must be padded with extra bits to reach the size of a block. Neplatný blok velikosti Určuje symetrický algoritmus použitý.Valid block sizes are determined by the symmetric algorithm used.

Platí pro

Viz také