SymmetricAlgorithm.Clear SymmetricAlgorithm.Clear SymmetricAlgorithm.Clear SymmetricAlgorithm.Clear Method

Definice

Uvolní všechny prostředky používané SymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the SymmetricAlgorithm class.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Poznámky

Nezapomeňte, že při použití odvozených tříd, je nedostatek, z hlediska zabezpečení, jednoduše vynutit uvolňování paměti po dokončení používání objektu.Note that when using derived classes, it is not enough, from a security perspective, to simply force a garbage collection after you have finished using the object. Musíte explicitně volat Clear metodu na objekt na nulu si případných citlivých dat v rámci objektu před jeho vydání.You must explicitly call the Clear method on the object to zero out any sensitive data within the object before it is released. Všimněte si, že uvolňování paměti není nulový rozložení obsahu shromážděné objekty, ale jednoduše označí paměti, že přerozdělení.Note that garbage collection does not zero out the contents of collected objects but simply marks the memory as available for reallocation. Proto data obsažená v objektu shromážděných uvolňování paměti může být stále k dispozici v paměti haldy v volné paměti.Thus the data contained within a garbage collected object may still be present in the memory heap in unallocated memory. V případě kryptografických objekty tato data mohou obsahovat citlivé informace, jako je klíčová data nebo blok prostého textu.In the case of cryptographic objects, this data could contain sensitive information such as key data or a block of plain text.

Všechny kryptografické třídy v rozhraní .NET Framework, které obsahují citlivá data, implementovat Clear metoda.All cryptographic classes in the .NET Framework that hold sensitive data implement a Clear method. Při volání Clear metoda přepíše všechna citlivá data v rámci objektu nulami a uvolní objekt tak, aby může být bezpečně uvolněna z paměti.When called, the Clear method overwrites all sensitive data within the object with zeros and then releases the object so that it can be safely garbage collected. Objekt po zeroed a vydání, měli byste pak zavolat Dispose metodu disposing parametr nastaven na True a neprovede všech spravovaných a nespravovaných prostředků, které jsou přidružené k objektu.When the object has been zeroed and released, you should then call the Dispose method with the disposing parameter set to True to dispose of all managed and unmanaged resources associated with the object.

Platí pro

Viz také