SymmetricAlgorithm.FeedbackSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví velikost zpětné vazby v bitech kryptografické operace.Gets or sets the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

public:
 virtual property int FeedbackSize { int get(); void set(int value); };
public virtual int FeedbackSize { get; set; }
member this.FeedbackSize : int with get, set
Public Overridable Property FeedbackSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost zpětné vazby v bitech.The feedback size in bits.

Výjimky

Velikost zpětné vazby je větší než velikost bloku.The feedback size is larger than the block size.

Poznámky

Velikost zpětné vazby Určuje množství dat, která se předává zpět do následných operací šifrování nebo dešifrování.The feedback size determines the amount of data that is fed back to successive encryption or decryption operations. Velikost zpětné vazby nemůže být větší než velikost bloku.The feedback size cannot be greater than the block size.

Platí pro

Viz také