SymmetricAlgorithm.FeedbackSize SymmetricAlgorithm.FeedbackSize SymmetricAlgorithm.FeedbackSize SymmetricAlgorithm.FeedbackSize Property

Definice

Získá nebo nastaví velikost zpětnou vazbu v bitech, kryptografické operace.Gets or sets the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

public:
 virtual property int FeedbackSize { int get(); void set(int value); };
public virtual int FeedbackSize { get; set; }
member this.FeedbackSize : int with get, set
Public Overridable Property FeedbackSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost zpětnou vazbu v bitech.The feedback size in bits.

Výjimky

Zpětná vazba velikost je větší než velikost bloku.The feedback size is larger than the block size.

Poznámky

Velikost zpětnou vazbu určuje množství dat, která se zobrazí zpět po sobě jdoucích šifrování nebo dešifrování operace.The feedback size determines the amount of data that is fed back to successive encryption or decryption operations. Nemůže být větší než velikost bloku velikost dat zpětné vazby.The feedback size cannot be greater than the block size.

Platí pro

Viz také