SymmetricAlgorithm.GenerateKey SymmetricAlgorithm.GenerateKey SymmetricAlgorithm.GenerateKey SymmetricAlgorithm.GenerateKey Method

Definice

Při přepisu v odvozené třídě vytvoří náhodný klíč (Key) pro algoritmus.When overridden in a derived class, generates a random key (Key) to use for the algorithm.

public:
 abstract void GenerateKey();
public abstract void GenerateKey ();
abstract member GenerateKey : unit -> unit
Public MustOverride Sub GenerateKey ()

Poznámky

Obecně platí, neexistuje žádný důvod pro tuto metodu použijte, protože CreateEncryptor() nebo CreateEncryptor(null, null) automaticky generuje inicializační vektor a klíč.In general, there is no reason to use this method, because CreateEncryptor() or CreateEncryptor(null, null) automatically generates both an initialization vector and a key. Však můžete chtít použít GenerateKey metoda opakovaně používat instanci symetrický algoritmus s jiným klíčem.However, you may want to use the GenerateKey method to reuse a symmetric algorithm instance with a different key.

Platí pro

Viz také