SymmetricAlgorithm.Key Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví tajný klíč pro symetrický algoritmus.Gets or sets the secret key for the symmetric algorithm.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Key { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public virtual byte[] Key { get; set; }
member this.Key : byte[] with get, set
Public Overridable Property Key As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Tajný klíč, který se má použít pro symetrický algoritmus.The secret key to use for the symmetric algorithm.

Výjimky

Byl proveden pokus o nastavení klíče na null.An attempt was made to set the key to null.

Velikost klíče není platná.The key size is invalid.

Poznámky

Tajný klíč se používá pro šifrování i pro dešifrování.The secret key is used both for encryption and for decryption. Aby byl symetrický algoritmus úspěšný, tajný klíč musí být známý pouze pro odesílatele a příjemce.For a symmetric algorithm to be successful, the secret key must be known only to the sender and the receiver. Platné velikosti klíčů jsou určeny pomocí konkrétní implementace symetrického algoritmu a jsou uvedeny ve vlastnosti LegalKeySizes.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Pokud je tato vlastnost null při použití, je volána metoda GenerateKey pro vytvoření nové náhodné hodnoty.If this property is null when it is used, the GenerateKey method is called to create a new random value.

Platí pro

Viz také