SymmetricAlgorithm.Key SymmetricAlgorithm.Key SymmetricAlgorithm.Key SymmetricAlgorithm.Key Property

Definice

Získá nebo nastaví tajný klíč pro symetrický algoritmus.Gets or sets the secret key for the symmetric algorithm.

public:
 virtual property cli::array <System::Byte> ^ Key { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public virtual byte[] Key { get; set; }
member this.Key : byte[] with get, set
Public Overridable Property Key As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Tajný klíč pro symetrický algoritmus.The secret key to use for the symmetric algorithm.

Výjimky

Byl proveden pokus o nastavení klíče null.An attempt was made to set the key to null.

Poznámky

Tajný klíč slouží k šifrování i dešifrování.The secret key is used both for encryption and for decryption. Pro symetrický algoritmus k dosažení úspěchu tajný klíč musí být známé pouze odesílatele a příjemce.For a symmetric algorithm to be successful, the secret key must be known only to the sender and the receiver. Platná velikost klíče jsou určena pomocí provedení určitého symetrický algoritmus a jsou uvedeny v LegalKeySizes vlastnost.The valid key sizes are specified by the particular symmetric algorithm implementation and are listed in the LegalKeySizes property.

Pokud je tato vlastnost null při jeho použití, GenerateKey metoda je volána k vytvoření nové náhodné hodnoty.If this property is null when it is used, the GenerateKey method is called to create a new random value.

Platí pro

Viz také