SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode Property

Definice

Získá nebo nastaví režim pro provoz symetrického algoritmu.Gets or sets the mode for operation of the symmetric algorithm.

public:
 virtual property System::Security::Cryptography::CipherMode Mode { System::Security::Cryptography::CipherMode get(); void set(System::Security::Cryptography::CipherMode value); };
public virtual System.Security.Cryptography.CipherMode Mode { get; set; }
member this.Mode : System.Security.Cryptography.CipherMode with get, set
Public Overridable Property Mode As CipherMode

Hodnota vlastnosti

Režim pro fungování symetrického algoritmu.The mode for operation of the symmetric algorithm. Výchozí hodnota je CBC.The default is CBC.

Výjimky

Režim šifry není jednou z CipherMode hodnot.The cipher mode is not one of the CipherMode values.

Poznámky

Popis CipherMode konkrétních režimů naleznete v tématu výčet.See CipherMode enumeration for a description of specific modes.

Platí pro

Viz také