SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode SymmetricAlgorithm.Mode Property

Definice

Získá nebo nastaví režim pro operaci symetrický algoritmus.Gets or sets the mode for operation of the symmetric algorithm.

public:
 virtual property System::Security::Cryptography::CipherMode Mode { System::Security::Cryptography::CipherMode get(); void set(System::Security::Cryptography::CipherMode value); };
public virtual System.Security.Cryptography.CipherMode Mode { get; set; }
member this.Mode : System.Security.Cryptography.CipherMode with get, set
Public Overridable Property Mode As CipherMode

Hodnota vlastnosti

Režim operace symetrický algoritmus.The mode for operation of the symmetric algorithm. Výchozí hodnota je CBC.The default is CBC.

Výjimky

Režim šifrování není jedním z CipherMode hodnoty.The cipher mode is not one of the CipherMode values.

Poznámky

Zobrazit CipherMode výčet popis konkrétní režimy.See CipherMode enumeration for a description of specific modes.

Platí pro

Viz také