SymmetricAlgorithm.PaddingValue SymmetricAlgorithm.PaddingValue SymmetricAlgorithm.PaddingValue SymmetricAlgorithm.PaddingValue Field

Definice

Představuje režim odsazení použité v symetrický algoritmus.Represents the padding mode used in the symmetric algorithm.

protected: System::Security::Cryptography::PaddingMode PaddingValue;
protected System.Security.Cryptography.PaddingMode PaddingValue;
val mutable PaddingValue : System.Security.Cryptography.PaddingMode
Protected PaddingValue As PaddingMode 

Hodnota pole

Poznámky

Většina prostý text zprávy není sestává z řady bajtů, která úplně naplnění bloky.Most plain text messages do not consist of a number of bytes that completely fill blocks. Často nejsou dost bajtů k zaplnění poslední blok.Often, there are not enough bytes to fill the last block. Pokud k tomu dojde, řetězec odsazení se přidá do textu.When this happens, a padding string is added to the text. Například pokud je délka bloku 64 bitů a poslední blok obsahuje pouze 40 bitů, 24 bitů odsazení přidají.For example, if the block length is 64 bits and the last block contains only 40 bits, 24 bits of padding are added. Zobrazit PaddingMode výčet popis konkrétní režimy.See the PaddingMode enumeration for a description of specific modes.

Toto pole je přístupný prostřednictvím Padding vlastnost.This field is accessed through the Padding property.

Platí pro

Viz také