TripleDES.Create TripleDES.Create TripleDES.Create TripleDES.Create Method

Definice

Vytvoří instanci kryptografického objektu pro provedení TripleDES algoritmu.Creates an instance of a cryptographic object to perform the TripleDES algorithm.

Přetížení

Create() Create() Create() Create()

Vytvoří instanci kryptografického objektu pro provedení TripleDES algoritmu.Creates an instance of a cryptographic object to perform the TripleDES algorithm.

Create(String) Create(String) Create(String) Create(String)

Vytvoří instanci kryptografického objektu pro provedení zadané implementace TripleDES algoritmu.Creates an instance of a cryptographic object to perform the specified implementation of the TripleDES algorithm.

Create() Create() Create() Create()

Vytvoří instanci kryptografického objektu pro provedení TripleDES algoritmu.Creates an instance of a cryptographic object to perform the TripleDES algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::TripleDES ^ Create();
public static System.Security.Cryptography.TripleDES Create ();
static member Create : unit -> System.Security.Cryptography.TripleDES
Public Shared Function Create () As TripleDES

Návraty

Instance kryptografického objektu.An instance of a cryptographic object.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit a použít TripleDES objekt pro šifrování a dešifrování dat v souboru.The following code example shows how to create and use a TripleDES object to encrypt and decrypt data in a file.

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Text;
using namespace System::IO;
void EncryptTextToFile( String^ Data, String^ FileName, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create or open the specified file.
   FileStream^ fStream = File::Open( FileName, FileMode::OpenOrCreate );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the FileStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( fStream,tripleDESalg->CreateEncryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Write );
   
   // Create a StreamWriter using the CryptoStream.
   StreamWriter^ sWriter = gcnew StreamWriter( cStream );
   
   // Write the data to the stream 
   // to encrypt it.
   sWriter->WriteLine( Data );
   
   // Close the streams and
   // close the file.
   sWriter->Close();
   cStream->Close();
   fStream->Close();
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
  }
  catch ( UnauthorizedAccessException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A file access error occurred: {0}", e->Message );
  }

}

String^ DecryptTextFromFile( String^ FileName, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create or open the specified file. 
   FileStream^ fStream = File::Open( FileName, FileMode::OpenOrCreate );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the FileStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( fStream,tripleDESalg->CreateDecryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Read );
   
   // Create a StreamReader using the CryptoStream.
   StreamReader^ sReader = gcnew StreamReader( cStream );
   
   // Read the data from the stream 
   // to decrypt it.
   String^ val = sReader->ReadLine();
   
   // Close the streams and
   // close the file.
   sReader->Close();
   cStream->Close();
   fStream->Close();
   
   // Return the string. 
   return val;
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }
  catch ( UnauthorizedAccessException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A file access error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

int main()
{
  try
  {
   
   // Create a new TripleDES object to generate a key
   // and an initialization vector (IV).
   TripleDES^ TripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a string to encrypt.
   String^ sData = "Here is some data to encrypt.";
   String^ FileName = "CText.txt";
   
   // Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
   EncryptTextToFile( sData, FileName, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
   String^ Final = DecryptTextFromFile( FileName, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Display the decrypted string to the console.
   Console::WriteLine( Final );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

}

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.IO;

class TripleDESSample
{

  static void Main()
  {
    try
    {
      // Create a new TripleDES object to generate a key
      // and an initialization vector (IV).
      using (TripleDES TripleDESalg = TripleDES.Create())
      {
        // Create a string to encrypt.
        string sData = "Here is some data to encrypt.";
        string FileName = "CText.enc";

        // Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
        EncryptTextToFile(sData, FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);

        // Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
        string Final = DecryptTextFromFile(FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);

        // Display the decrypted string to the console.
        Console.WriteLine(Final);
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }

  }

  public static void EncryptTextToFile(String Data, String FileName, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      // Create or open the specified file.
      using (FileStream fStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate))
      {

        // Create a new TripleDES object.
        using (TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create())
        {

          // Create a CryptoStream using the FileStream 
          // and the passed key and initialization vector (IV).
          using (CryptoStream cStream = new CryptoStream(fStream,
            tripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV),
            CryptoStreamMode.Write))
          {

            // Create a StreamWriter using the CryptoStream.
            using (StreamWriter sWriter = new StreamWriter(cStream))
            {

              // Write the data to the stream 
              // to encrypt it.
              sWriter.WriteLine(Data);
            }
          }
        }
      }

    }
    catch (CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
    }
    catch (UnauthorizedAccessException e)
    {
      Console.WriteLine("A file access error occurred: {0}", e.Message);
    }

  }

  public static string DecryptTextFromFile(String FileName, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      string retVal = "";
      // Create or open the specified file. 
      using (FileStream fStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate))
      {

        // Create a new TripleDES object.
        using (TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create())
        {

          // Create a CryptoStream using the FileStream 
          // and the passed key and initialization vector (IV).
          using (CryptoStream cStream = new CryptoStream(fStream,
            tripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV),
            CryptoStreamMode.Read))
          {

            // Create a StreamReader using the CryptoStream.
            using (StreamReader sReader = new StreamReader(cStream))
            {

              // Read the data from the stream 
              // to decrypt it.
              retVal = sReader.ReadLine();
            }
          }
        }

      }
      // Return the string. 
      return retVal;
    }
    catch (CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }
    catch (UnauthorizedAccessException e)
    {
      Console.WriteLine("A file access error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }
  }
}
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Imports System.IO

Module TripleDESSample

  Sub Main()
    Try
      ' Create a new TripleDES object to generate a key
      ' and initialization vector (IV).
      Using TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

        ' Create a string to encrypt.
        Dim sData As String = "Here is some data to encrypt."
        Dim FileName As String = "CText.txt"

        ' Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
        EncryptTextToFile(sData, FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

        ' Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
        Dim Final As String = DecryptTextFromFile(FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

        ' Display the decrypted string to the console.
        Console.WriteLine(Final)
      End Using
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub


  Sub EncryptTextToFile(ByVal Data As String, ByVal FileName As String,
ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte)
    Try
      ' Create or open the specified file.
      Using fStream As FileStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate)

        ' Create a new TripleDES object.
        Using TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

          ' Create a CryptoStream using the FileStream 
          ' and the passed key and initialization vector (IV).
          Using cStream As New CryptoStream(fStream, _
            TripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV), _
            CryptoStreamMode.Write)

            ' Create a StreamWriter using the CryptoStream.
            Using sWriter As New StreamWriter(cStream)

              ' Write the data to the stream 
              ' to encrypt it.
              sWriter.WriteLine(Data)

            End Using
          End Using
        End Using
      End Using


    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
    Catch e As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("A file access error occurred: {0}", e.Message)
    End Try
  End Sub


  Function DecryptTextFromFile(ByVal FileName As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As String
    Try
      Dim retVal As String
      ' Create or open the specified file. 
      Using fStream As FileStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate)

        ' Create a new TripleDES object.
        Using TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

          ' Create a CryptoStream using the FileStream 
          ' and the passed key and initialization vector (IV).
          Using cStream As New CryptoStream(fStream, _
            TripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV), CryptoStreamMode.Read)

            ' Create a StreamReader using the CryptoStream.
            Using sReader As New StreamReader(cStream)

              ' Read the data from the stream 
              ' to decrypt it.
              retVal = sReader.ReadLine()
            End Using
          End Using
        End Using
      End Using

      Return retVal
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    Catch e As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("A file access error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function
End Module

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit a použít TripleDES objekt pro šifrování a dešifrování dat v paměti.The following code example shows how to create and use a TripleDES object to encrypt and decrypt data in memory.

#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Text;
using namespace System::IO;
array<Byte>^ EncryptTextToMemory( String^ Data, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create a MemoryStream.
   MemoryStream^ mStream = gcnew MemoryStream;
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( mStream,tripleDESalg->CreateEncryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Write );
   
   // Convert the passed string to a byte array.
   array<Byte>^toEncrypt = (gcnew ASCIIEncoding)->GetBytes( Data );
   
   // Write the byte array to the crypto stream and flush it.
   cStream->Write( toEncrypt, 0, toEncrypt->Length );
   cStream->FlushFinalBlock();
   
   // Get an array of bytes from the 
   // MemoryStream that holds the 
   // encrypted data.
   array<Byte>^ret = mStream->ToArray();
   
   // Close the streams.
   cStream->Close();
   mStream->Close();
   
   // Return the encrypted buffer.
   return ret;
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

String^ DecryptTextFromMemory( array<Byte>^Data, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create a new MemoryStream using the passed 
   // array of encrypted data.
   MemoryStream^ msDecrypt = gcnew MemoryStream( Data );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ csDecrypt = gcnew CryptoStream( msDecrypt,tripleDESalg->CreateDecryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Read );
   
   // Create buffer to hold the decrypted data.
   array<Byte>^fromEncrypt = gcnew array<Byte>(Data->Length);
   
   // Read the decrypted data out of the crypto stream
   // and place it into the temporary buffer.
   csDecrypt->Read( fromEncrypt, 0, fromEncrypt->Length );
   
   //Convert the buffer into a string and return it.
   return (gcnew ASCIIEncoding)->GetString( fromEncrypt );
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

int main()
{
  try
  {
   
   // Create a new TripleDES object to generate a key
   // and initialization vector (IV).
   TripleDES^ TripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a string to encrypt.
   String^ sData = "Here is some data to encrypt.";
   
   // Encrypt the string to an in-memory buffer.
   array<Byte>^Data = EncryptTextToMemory( sData, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Decrypt the buffer back to a string.
   String^ Final = DecryptTextFromMemory( Data, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Display the decrypted string to the console.
   Console::WriteLine( Final );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

}

Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Imports System.IO

Module TripleDESPSample

  Sub Main()
    Try
      ' Create a new TripleDES object to generate a key
      ' and initialization vector (IV).
      Using TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

        ' Create a string to encrypt.
        Dim sData As String = "Here is some data to encrypt."

        ' Encrypt the string to an in-memory buffer.
        Dim Data As Byte() = EncryptTextToMemory(sData, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

        ' Decrypt the buffer back to a string.
        Dim Final As String = DecryptTextFromMemory(Data, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

        ' Display the decrypted string to the console.
        Console.WriteLine(Final)
      End Using

    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub


  Function EncryptTextToMemory(ByVal Data As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As Byte()
    Try
      Dim ret As Byte()
      ' Create a MemoryStream.
      Using mStream As New MemoryStream

        ' Create a new TripleDES object.
        Using tripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

          ' Create a CryptoStream using the MemoryStream 
          ' and the passed key and initialization vector (IV).
          Using cStream As New CryptoStream(mStream, _
            tripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV), CryptoStreamMode.Write)

            ' Convert the passed string to a byte array.
            Dim toEncrypt As Byte() = New ASCIIEncoding().GetBytes(Data)

            ' Write the byte array to the crypto stream and flush it.
            cStream.Write(toEncrypt, 0, toEncrypt.Length)
            cStream.FlushFinalBlock()

            ' Get an array of bytes from the 
            ' MemoryStream that holds the 
            ' encrypted data.
            ret = mStream.ToArray()
          End Using
        End Using
      End Using

      ' Return the encrypted buffer.
      Return ret
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function


  Function DecryptTextFromMemory(ByVal Data() As Byte, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As String
    Try
      Dim ret As String
      ' Create a new MemoryStream using the passed 
      ' array of encrypted data.
      Using msDecrypt As New MemoryStream(Data)

        ' Create a new TripleDES object.
        Using tripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

          ' Create a CryptoStream using the MemoryStream 
          ' and the passed key and initialization vector (IV).
          Using csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, _
             tripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV), CryptoStreamMode.Read)

            ' Create buffer to hold the decrypted data.
            Dim fromEncrypt(Data.Length - 1) As Byte

            ' Read the decrypted data out of the crypto stream
            ' and place it into the temporary buffer.
            csDecrypt.Read(fromEncrypt, 0, fromEncrypt.Length)

            'Convert the buffer into a string and return it.
            ret = New ASCIIEncoding().GetString(fromEncrypt)
          End Using
        End Using
      End Using
      Return ret

    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function
End Module

Poznámky

Vytvoří novou instanci TripleDES třídy.Creates a new instance of the TripleDES class.

Viz také

Create(String) Create(String) Create(String) Create(String)

Vytvoří instanci kryptografického objektu pro provedení zadané implementace TripleDES algoritmu.Creates an instance of a cryptographic object to perform the specified implementation of the TripleDES algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::TripleDES ^ Create(System::String ^ str);
public static System.Security.Cryptography.TripleDES Create (string str);
static member Create : string -> System.Security.Cryptography.TripleDES
Public Shared Function Create (str As String) As TripleDES

Parametry

str
String String String String

Název konkrétní implementace TripleDES , která se má použít.The name of the specific implementation of TripleDES to use.

Návraty

Instance kryptografického objektu.An instance of a cryptographic object.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit a použít TripleDES objekt pro šifrování a dešifrování dat v souboru.The following code example shows how to create and use a TripleDES object to encrypt and decrypt data in a file.

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Text;
using namespace System::IO;
void EncryptTextToFile( String^ Data, String^ FileName, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create or open the specified file.
   FileStream^ fStream = File::Open( FileName, FileMode::OpenOrCreate );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the FileStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( fStream,tripleDESalg->CreateEncryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Write );
   
   // Create a StreamWriter using the CryptoStream.
   StreamWriter^ sWriter = gcnew StreamWriter( cStream );
   
   // Write the data to the stream 
   // to encrypt it.
   sWriter->WriteLine( Data );
   
   // Close the streams and
   // close the file.
   sWriter->Close();
   cStream->Close();
   fStream->Close();
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
  }
  catch ( UnauthorizedAccessException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A file error occurred: {0}", e->Message );
  }

}

String^ DecryptTextFromFile( String^ FileName, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create or open the specified file. 
   FileStream^ fStream = File::Open( FileName, FileMode::OpenOrCreate );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the FileStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( fStream,tripleDESalg->CreateDecryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Read );
   
   // Create a StreamReader using the CryptoStream.
   StreamReader^ sReader = gcnew StreamReader( cStream );
   
   // Read the data from the stream 
   // to decrypt it.
   String^ val = sReader->ReadLine();
   
   // Close the streams and
   // close the file.
   sReader->Close();
   cStream->Close();
   fStream->Close();
   
   // Return the string. 
   return val;
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }
  catch ( UnauthorizedAccessException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A file error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

int main()
{
  try
  {
   
   // Create a new TripleDES object to generate a key 
   // and initialization vector (IV). Specify one 
   // of the recognized simple names for this 
   // algorithm.
   TripleDES^ TripleDESalg = TripleDES::Create( "TripleDES" );
   
   // Create a string to encrypt.
   String^ sData = "Here is some data to encrypt.";
   String^ FileName = "CText.txt";
   
   // Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
   EncryptTextToFile( sData, FileName, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
   String^ Final = DecryptTextFromFile( FileName, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Display the decrypted string to the console.
   Console::WriteLine( Final );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

}

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.IO;

class TripleDESSample
{

  static void Main()
  {
    try
    {
      // Create a new TripleDES object to generate a key 
      // and initialization vector (IV). Specify one 
      // of the recognized simple names for this 
      // algorithm.
      TripleDES TripleDESalg = TripleDES.Create("TripleDES");

      // Create a string to encrypt.
      string sData = "Here is some data to encrypt.";
      string FileName = "CText.txt";

      // Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
      EncryptTextToFile(sData, FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);

      // Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
      string Final = DecryptTextFromFile(FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);
      
      // Display the decrypted string to the console.
      Console.WriteLine(Final);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    
  }

  public static void EncryptTextToFile(String Data, String FileName, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      // Create or open the specified file.
      FileStream fStream = File.Open(FileName,FileMode.OpenOrCreate);

      // Create a new TripleDES object.
      TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create();

      // Create a CryptoStream using the FileStream 
      // and the passed key and initialization vector (IV).
      CryptoStream cStream = new CryptoStream(fStream, 
        tripleDESalg.CreateEncryptor(Key,IV), 
        CryptoStreamMode.Write); 

      // Create a StreamWriter using the CryptoStream.
      StreamWriter sWriter = new StreamWriter(cStream);

      // Write the data to the stream 
      // to encrypt it.
      sWriter.WriteLine(Data);
 
      // Close the streams and
      // close the file.
      sWriter.Close();
      cStream.Close();
      fStream.Close();
    }
    catch(CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
    }
    catch(UnauthorizedAccessException e)
    {
      Console.WriteLine("A file error occurred: {0}", e.Message);
    }

  }

  public static string DecryptTextFromFile(String FileName, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      // Create or open the specified file. 
      FileStream fStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate);

      // Create a new TripleDES object.
      TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create();
 
      // Create a CryptoStream using the FileStream 
      // and the passed key and initialization vector (IV).
      CryptoStream cStream = new CryptoStream(fStream, 
        tripleDESalg.CreateDecryptor(Key,IV), 
        CryptoStreamMode.Read); 

      // Create a StreamReader using the CryptoStream.
      StreamReader sReader = new StreamReader(cStream);

      // Read the data from the stream 
      // to decrypt it.
      string val = sReader.ReadLine();
  
      // Close the streams and
      // close the file.
      sReader.Close();
      cStream.Close();
      fStream.Close();

      // Return the string. 
      return val;
    }
    catch(CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }
    catch(UnauthorizedAccessException e)
    {
      Console.WriteLine("A file error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }
  }
}
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Imports System.IO

Module TripleDESSample

  Sub Main()
    Try
      ' Create a new TripleDES object to generate a key 
      ' and initialization vector (IV). Specify one 
      ' of the recognized simple names for this 
      ' algorithm.
      Dim TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create("TripleDES")

      ' Create a string to encrypt.
      Dim sData As String = "Here is some data to encrypt."
      Dim FileName As String = "CText.txt"

      ' Encrypt text to a file using the file name, key, and IV.
      EncryptTextToFile(sData, FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

      ' Decrypt the text from a file using the file name, key, and IV.
      Dim Final As String = DecryptTextFromFile(FileName, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

      ' Display the decrypted string to the console.
      Console.WriteLine(Final)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub


  Sub EncryptTextToFile(ByVal Data As String, ByVal FileName As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte)
    Try
      ' Create or open the specified file.
      Dim fStream As FileStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate)

      ' Create a new TripleDES object.
      Dim TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

      ' Create a CryptoStream using the FileStream 
      ' and the passed key and initialization vector (IV).
      Dim cStream As New CryptoStream(fStream, _
                      TripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV), _
                      CryptoStreamMode.Write)

      ' Create a StreamWriter using the CryptoStream.
      Dim sWriter As New StreamWriter(cStream)

      ' Write the data to the stream 
      ' to encrypt it.
      sWriter.WriteLine(Data)

      ' Close the streams and
      ' close the file.
      sWriter.Close()
      cStream.Close()
      fStream.Close()
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
    Catch e As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("A file error occurred: {0}", e.Message)
    End Try
  End Sub


  Function DecryptTextFromFile(ByVal FileName As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As String
    Try
      ' Create or open the specified file. 
      Dim fStream As FileStream = File.Open(FileName, FileMode.OpenOrCreate)

      ' Create a new TripleDES object.
      Dim TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

      ' Create a CryptoStream using the FileStream 
      ' and the passed key and initialization vector (IV).
      Dim cStream As New CryptoStream(fStream, _
                      TripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV), _
                      CryptoStreamMode.Read)

      ' Create a StreamReader using the CryptoStream.
      Dim sReader As New StreamReader(cStream)

      ' Read the data from the stream 
      ' to decrypt it.
      Dim val As String = sReader.ReadLine()

      ' Close the streams and
      ' close the file.
      sReader.Close()
      cStream.Close()
      fStream.Close()

      ' Return the string. 
      Return val
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    Catch e As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("A file error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function
End Module

Následující příklad kódu ukazuje, jak vytvořit a použít TripleDES objekt pro šifrování a dešifrování dat v paměti.The following code example shows how to create and use a TripleDES object to encrypt and decrypt data in memory.

using namespace System;
using namespace System::Security::Cryptography;
using namespace System::Text;
using namespace System::IO;
array<Byte>^ EncryptTextToMemory( String^ Data, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create a MemoryStream.
   MemoryStream^ mStream = gcnew MemoryStream;
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ cStream = gcnew CryptoStream( mStream,tripleDESalg->CreateEncryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Write );
   
   // Convert the passed string to a byte array.
   array<Byte>^toEncrypt = (gcnew ASCIIEncoding)->GetBytes( Data );
   
   // Write the byte array to the crypto stream and flush it.
   cStream->Write( toEncrypt, 0, toEncrypt->Length );
   cStream->FlushFinalBlock();
   
   // Get an array of bytes from the 
   // MemoryStream that holds the 
   // encrypted data.
   array<Byte>^ret = mStream->ToArray();
   
   // Close the streams.
   cStream->Close();
   mStream->Close();
   
   // Return the encrypted buffer.
   return ret;
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

String^ DecryptTextFromMemory( array<Byte>^Data, array<Byte>^Key, array<Byte>^IV )
{
  try
  {
   
   // Create a new MemoryStream using the passed 
   // array of encrypted data.
   MemoryStream^ msDecrypt = gcnew MemoryStream( Data );
   
   // Create a new TripleDES object.
   TripleDES^ tripleDESalg = TripleDES::Create();
   
   // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
   // and the passed key and initialization vector (IV).
   CryptoStream^ csDecrypt = gcnew CryptoStream( msDecrypt,tripleDESalg->CreateDecryptor( Key, IV ),CryptoStreamMode::Read );
   
   // Create buffer to hold the decrypted data.
   array<Byte>^fromEncrypt = gcnew array<Byte>(Data->Length);
   
   // Read the decrypted data out of the crypto stream
   // and place it into the temporary buffer.
   csDecrypt->Read( fromEncrypt, 0, fromEncrypt->Length );
   
   //Convert the buffer into a string and return it.
   return (gcnew ASCIIEncoding)->GetString( fromEncrypt );
  }
  catch ( CryptographicException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "A Cryptographic error occurred: {0}", e->Message );
   return nullptr;
  }

}

int main()
{
  try
  {
   
   // Create a new TripleDES object to generate a key 
   // and initialization vector (IV). Specify one 
   // of the recognized simple names for this 
   // algorithm.
   TripleDES^ TripleDESalg = TripleDES::Create( "TripleDES" );
   
   // Create a string to encrypt.
   String^ sData = "Here is some data to encrypt.";
   
   // Encrypt the string to an in-memory buffer.
   array<Byte>^Data = EncryptTextToMemory( sData, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Decrypt the buffer back to a string.
   String^ Final = DecryptTextFromMemory( Data, TripleDESalg->Key, TripleDESalg->IV );
   
   // Display the decrypted string to the console.
   Console::WriteLine( Final );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e->Message );
  }

}

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.IO;

class TripleDESSample
{
  static void Main()
  {
    try
    {
      // Create a new TripleDES object to generate a key 
      // and initialization vector (IV). Specify one 
      // of the recognized simple names for this 
      // algorithm.
      TripleDES TripleDESalg = TripleDES.Create("TripleDES");

      // Create a string to encrypt.
      string sData = "Here is some data to encrypt.";

      // Encrypt the string to an in-memory buffer.
      byte[] Data = EncryptTextToMemory(sData, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);

      // Decrypt the buffer back to a string.
      string Final = DecryptTextFromMemory(Data, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV);
      
      // Display the decrypted string to the console.
      Console.WriteLine(Final);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    
  }

  public static byte[] EncryptTextToMemory(string Data, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      // Create a MemoryStream.
      MemoryStream mStream = new MemoryStream();

      // Create a new TripleDES object.
      TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create();

      // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
      // and the passed key and initialization vector (IV).
      CryptoStream cStream = new CryptoStream(mStream, 
        tripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV), 
        CryptoStreamMode.Write);

      // Convert the passed string to a byte array.
      byte[] toEncrypt = new ASCIIEncoding().GetBytes(Data);

      // Write the byte array to the crypto stream and flush it.
      cStream.Write(toEncrypt, 0, toEncrypt.Length);
      cStream.FlushFinalBlock();
    
      // Get an array of bytes from the 
      // MemoryStream that holds the 
      // encrypted data.
      byte[] ret = mStream.ToArray();

      // Close the streams.
      cStream.Close();
      mStream.Close();

      // Return the encrypted buffer.
      return ret;
    }
    catch(CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }

  }

  public static string DecryptTextFromMemory(byte[] Data, byte[] Key, byte[] IV)
  {
    try
    {
      // Create a new MemoryStream using the passed 
      // array of encrypted data.
      MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(Data);

      // Create a new TripleDES object.
      TripleDES tripleDESalg = TripleDES.Create();

      // Create a CryptoStream using the MemoryStream 
      // and the passed key and initialization vector (IV).
      CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, 
        tripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV), 
        CryptoStreamMode.Read);

      // Create buffer to hold the decrypted data.
      byte[] fromEncrypt = new byte[Data.Length];

      // Read the decrypted data out of the crypto stream
      // and place it into the temporary buffer.
      csDecrypt.Read(fromEncrypt, 0, fromEncrypt.Length);

      //Convert the buffer into a string and return it.
      return new ASCIIEncoding().GetString(fromEncrypt);
    }
    catch(CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message);
      return null;
    }
  }
}
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text
Imports System.IO

Module TripleDESPSample

  Sub Main()
    Try
      ' Create a new TripleDES object to generate a key 
      ' and initialization vector (IV). Specify one 
      ' of the recognized simple names for this 
      ' algorithm.
      Dim TripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create("TripleDES")

      ' Create a string to encrypt.
      Dim sData As String = "Here is some data to encrypt."

      ' Encrypt the string to an in-memory buffer.
      Dim Data As Byte() = EncryptTextToMemory(sData, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

      ' Decrypt the buffer back to a string.
      Dim Final As String = DecryptTextFromMemory(Data, TripleDESalg.Key, TripleDESalg.IV)

      ' Display the decrypted string to the console.
      Console.WriteLine(Final)
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub


  Function EncryptTextToMemory(ByVal Data As String, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As Byte()
    Try
      ' Create a MemoryStream.
      Dim mStream As New MemoryStream

      ' Create a new TripleDES object.
      Dim tripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

      ' Create a CryptoStream using the MemoryStream 
      ' and the passed key and initialization vector (IV).
      Dim cStream As New CryptoStream(mStream, _
                      tripleDESalg.CreateEncryptor(Key, IV), _
                      CryptoStreamMode.Write)

      ' Convert the passed string to a byte array.
      Dim toEncrypt As Byte() = New ASCIIEncoding().GetBytes(Data)

      ' Write the byte array to the crypto stream and flush it.
      cStream.Write(toEncrypt, 0, toEncrypt.Length)
      cStream.FlushFinalBlock()

      ' Get an array of bytes from the 
      ' MemoryStream that holds the 
      ' encrypted data.
      Dim ret As Byte() = mStream.ToArray()

      ' Close the streams.
      cStream.Close()
      mStream.Close()

      ' Return the encrypted buffer.
      Return ret
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function


  Function DecryptTextFromMemory(ByVal Data() As Byte, ByVal Key() As Byte, ByVal IV() As Byte) As String
    Try
      ' Create a new MemoryStream using the passed 
      ' array of encrypted data.
      Dim msDecrypt As New MemoryStream(Data)

      ' Create a new TripleDES object.
      Dim tripleDESalg As TripleDES = TripleDES.Create

      ' Create a CryptoStream using the MemoryStream 
      ' and the passed key and initialization vector (IV).
      Dim csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, _
                       tripleDESalg.CreateDecryptor(Key, IV), _
                       CryptoStreamMode.Read)

      ' Create buffer to hold the decrypted data.
      Dim fromEncrypt(Data.Length) As Byte

      ' Read the decrypted data out of the crypto stream
      ' and place it into the temporary buffer.
      csDecrypt.Read(fromEncrypt, 0, fromEncrypt.Length)

      'Convert the buffer into a string and return it.
      Return New ASCIIEncoding().GetString(fromEncrypt)
    Catch e As CryptographicException
      Console.WriteLine("A Cryptographic error occurred: {0}", e.Message)
      Return Nothing
    End Try
  End Function
End Module
Viz také

Platí pro