TripleDESCng TripleDESCng TripleDESCng TripleDESCng Class

Definice

Poskytuje implementaci kryptografického algoritmu 3DES (Triple Data Encryption Standard) algoritmu 3DES (Cryptography Next Generation).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Triple Data Encryption Standard (3DES) algorithm.

public ref class TripleDESCng sealed : System::Security::Cryptography::TripleDES
public sealed class TripleDESCng : System.Security.Cryptography.TripleDES
type TripleDESCng = class
    inherit TripleDES
Public NotInheritable Class TripleDESCng
Inherits TripleDES
Dědičnost

Konstruktory

TripleDESCng() TripleDESCng() TripleDESCng() TripleDESCng()

Inicializuje novou instanci TripleDESCng třídy s dočasným klíčem.Initializes a new instance of the TripleDESCng class with an ephemeral key.

TripleDESCng(String) TripleDESCng(String) TripleDESCng(String) TripleDESCng(String)

Inicializuje novou instanci TripleDESCng třídy se zadaným názvem klíče, který představuje existující trvalý klíč 3DES.Initializes a new instance of the TripleDESCng class with the specified key name, which represents an existing persisted 3DES key.

TripleDESCng(String, CngProvider) TripleDESCng(String, CngProvider) TripleDESCng(String, CngProvider) TripleDESCng(String, CngProvider)

Inicializuje novou instanci TripleDESCng třídy se zadaným názvem klíče, který představuje existující trvalý klíč 3DES a zadaného zprostředkovatele úložiště klíčů (KSP).Initializes a new instance of the TripleDESCng class with the specified key name, which represents an existing persisted 3DES key, and the specified key storage provider (KSP).

TripleDESCng(String, CngProvider, CngKeyOpenOptions) TripleDESCng(String, CngProvider, CngKeyOpenOptions) TripleDESCng(String, CngProvider, CngKeyOpenOptions) TripleDESCng(String, CngProvider, CngKeyOpenOptions)

Inicializuje novou instanci TripleDESCng třídy se zadaným názvem klíče, který představuje existující trvalý klíč 3DES, zadaného zprostředkovatele úložiště klíčů (KSP) a možností otevření klíče.Initializes a new instance of the TripleDESCng class with the specified key name, which represents an existing persisted 3DES key, the specified key storage provider (KSP) and key open options.

Vlastnosti

BlockSize BlockSize BlockSize BlockSize

Získá nebo nastaví velikost bloku kryptografické operace v bitech.Gets or sets the block size, in bits, of the cryptographic operation.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
FeedbackSize FeedbackSize FeedbackSize FeedbackSize

Získá nebo nastaví velikost zpětné vazby v bitech kryptografické operace.Gets or sets the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
IV IV IV IV

Získá nebo nastaví inicializační vektor (IV) pro symetrický algoritmus.Gets or sets the initialization vector (IV) for the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
Key Key Key Key

Získá nebo nastaví klíč pro TripleDESCng algoritmus.Gets or sets the key for the TripleDESCng algorithm.

KeySize KeySize KeySize KeySize

Získá nebo nastaví velikost tajného klíče používaného TripleDESCng algoritmem v bitech.Gets or sets the size, in bits, of the secret key used by the TripleDESCng algorithm.

LegalBlockSizes LegalBlockSizes LegalBlockSizes LegalBlockSizes Inherited from TripleDES
LegalKeySizes LegalKeySizes LegalKeySizes LegalKeySizes
Mode Mode Mode Mode

Získá nebo nastaví režim pro provoz symetrického algoritmu.Gets or sets the mode for operation of the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
Padding Padding Padding Padding

Získá nebo nastaví režim odsazení použitý v symetrickém algoritmu.Gets or sets the padding mode used in the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)

Metody

Clear() Clear() Clear() Clear()

Uvolní všechny prostředky používané SymmetricAlgorithm třídou.Releases all resources used by the SymmetricAlgorithm class.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
CreateDecryptor() CreateDecryptor() CreateDecryptor() CreateDecryptor()

Vytvoří symetrický objekt dešifrování 3DES s aktuálním klíčem a inicializačním vektorem (IV).Creates a symmetric 3DES decryptor object with the current key and initialization vector (IV).

CreateDecryptor(Byte[], Byte[]) CreateDecryptor(Byte[], Byte[]) CreateDecryptor(Byte[], Byte[]) CreateDecryptor(Byte[], Byte[])

Vytvoří symetrický objekt dešifrování 3DES se zadaným klíčovým a inicializačním vektorem (IV).Creates a symmetric 3DES decryptor object with the specified key and initialization vector (IV).

CreateEncryptor() CreateEncryptor() CreateEncryptor() CreateEncryptor()

Vytvoří symetrický objekt šifry 3DES pomocí aktuálního klíčového a inicializačního vektoru (IV).Creates a symmetric 3DES encryptor object using the current key and initialization vector (IV).

CreateEncryptor(Byte[], Byte[]) CreateEncryptor(Byte[], Byte[]) CreateEncryptor(Byte[], Byte[]) CreateEncryptor(Byte[], Byte[])

Vytvoří symetrický objekt šifry 3DES se zadaným klíčovým a inicializačním vektorem (IV).Creates a symmetric 3DES encryptor object with the specified key and initialization vector (IV).

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí SymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the SymmetricAlgorithm class.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané SymmetricAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the SymmetricAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GenerateIV() GenerateIV() GenerateIV() GenerateIV()

Vygeneruje náhodný vektor inicializace (IV), který se použije pro algoritmus 3DES.Generates a random initialization vector (IV) to use for the 3DES algorithm.

GenerateKey() GenerateKey() GenerateKey() GenerateKey()

Vygeneruje náhodný klíč pro použití algoritmu 3DES.Generates a random key to use for the 3DES algorithm.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
ValidKeySize(Int32) ValidKeySize(Int32) ValidKeySize(Int32) ValidKeySize(Int32)

Určuje, zda je zadaná velikost klíče platná pro aktuální algoritmus.Determines whether the specified key size is valid for the current algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)

Pole

BlockSizeValue BlockSizeValue BlockSizeValue BlockSizeValue

Představuje velikost bloku v bitech kryptografické operace.Represents the block size, in bits, of the cryptographic operation.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
FeedbackSizeValue FeedbackSizeValue FeedbackSizeValue FeedbackSizeValue

Představuje velikost zpětné vazby v bitech kryptografické operace.Represents the feedback size, in bits, of the cryptographic operation.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
IVValue IVValue IVValue IVValue

Představuje inicializační vektor (IV) pro symetrický algoritmus.Represents the initialization vector (IV) for the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
KeySizeValue KeySizeValue KeySizeValue KeySizeValue

Představuje velikost tajného klíče používaného symetrickým algoritmem v bitech.Represents the size, in bits, of the secret key used by the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
KeyValue KeyValue KeyValue KeyValue

Představuje tajný klíč pro symetrický algoritmus.Represents the secret key for the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
LegalBlockSizesValue LegalBlockSizesValue LegalBlockSizesValue LegalBlockSizesValue

Určuje velikosti bloků v bitech, které jsou podporovány symetrickým algoritmem.Specifies the block sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
LegalKeySizesValue LegalKeySizesValue LegalKeySizesValue LegalKeySizesValue

Určuje velikosti klíčů v bitech, které jsou podporovány symetrickým algoritmem.Specifies the key sizes, in bits, that are supported by the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
ModeValue ModeValue ModeValue ModeValue

Představuje režim šifrování použitý v symetrickém algoritmu.Represents the cipher mode used in the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)
PaddingValue PaddingValue PaddingValue PaddingValue

Představuje režim odsazení použitý v symetrickém algoritmu.Represents the padding mode used in the symmetric algorithm.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose() IDisposable.Dispose()

Uvolní nespravované prostředky používané SymmetricAlgorithm a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the SymmetricAlgorithm and optionally releases the managed resources.

(Inherited from SymmetricAlgorithm)

Platí pro