X509SignatureGenerator.BuildPublicKey Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě vytvoří veřejný klíč certifikátu, který má správně kódované Oid parametry veřejného klíče a hodnoty veřejného klíče.When overridden in a derived class, produces the certificate's public key that has the correctly encoded Oid, public key parameters and public key values.

protected:
 abstract System::Security::Cryptography::X509Certificates::PublicKey ^ BuildPublicKey();
protected abstract System.Security.Cryptography.X509Certificates.PublicKey BuildPublicKey ();
abstract member BuildPublicKey : unit -> System.Security.Cryptography.X509Certificates.PublicKey
Protected MustOverride Function BuildPublicKey () As PublicKey

Návraty

PublicKey

Veřejný klíč certifikátu.The certificate's public key.

Platí pro