System.Security.Cryptography Obor názvů

Poskytuje kryptografické služby, včetně zabezpečeného kódování a dekódování dat, a také mnoho dalších operací, jako je například generování hodnoty hash, náhodná generace čísel a ověřování zpráv. Provides cryptographic services, including secure encoding and decoding of data, as well as many other operations, such as hashing, random number generation, and message authentication. Další informace najdete v tématu kryptografické služby. For more information, see Cryptographic Services.

Třídy

Aes

Představuje abstraktní základní třídu, ze které musí dědit všechny implementace standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES).Represents the abstract base class from which all implementations of the Advanced Encryption Standard (AES) must inherit.

AesCcm

Představuje klíč standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES), který se má použít s čítačem s režimem operace CBC-MAC (CCM).Represents an Advanced Encryption Standard (AES) key to be used with the Counter with CBC-MAC (CCM) mode of operation.

AesCng

Poskytuje implementaci algoritmu standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES) kryptografické nové generace (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.

AesCryptoServiceProvider

Provádí kryptografické šifrování a dešifrování pomocí implementace rozhraní CAPI (Cryptographic Application Programming Interface) algoritmu standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES).Performs symmetric encryption and decryption using the Cryptographic Application Programming Interfaces (CAPI) implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.

AesGcm

Představuje klíč standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES), který se má použít s režimem operace GCM (Galois/Counter Mode).Represents an Advanced Encryption Standard (AES) key to be used with the Galois/Counter Mode (GCM) mode of operation.

AesManaged

Poskytuje spravovanou implementaci symetrického algoritmu standard AES (Advanced Encryption Standard) (AES).Provides a managed implementation of the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric algorithm.

AsnEncodedData

Představuje abstraktní syntaktickou notaci One (ASN. 1) – kódovaná data.Represents Abstract Syntax Notation One (ASN.1)-encoded data.

AsnEncodedDataCollection

Představuje kolekci AsnEncodedData objektů.Represents a collection of AsnEncodedData objects. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AsnEncodedDataEnumerator

Poskytuje možnost Procházet AsnEncodedDataCollection objektem.Provides the ability to navigate through an AsnEncodedDataCollection object. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AsymmetricAlgorithm

Představuje abstraktní základní třídu, ze které musí dědit všechny implementace asymetrických algoritmů.Represents the abstract base class from which all implementations of asymmetric algorithms must inherit.

AsymmetricKeyExchangeDeformatter

Představuje základní třídu, ze které jsou odvozeny všechny deformátovací moduly asymetrického klíče Exchange.Represents the base class from which all asymmetric key exchange deformatters derive.

AsymmetricKeyExchangeFormatter

Představuje základní třídu, ze které jsou odvozeny všechny formátovací moduly asymetrického klíče Exchange.Represents the base class from which all asymmetric key exchange formatters derive.

AsymmetricSignatureDeformatter

Představuje abstraktní základní třídu, ze které jsou odvozeny všechny implementace asymetrického deformátovacího modulu podpisu.Represents the abstract base class from which all implementations of asymmetric signature deformatters derive.

AsymmetricSignatureFormatter

Představuje základní třídu, ze které jsou odvozeny všechny implementace formátovacího modulu asymetrického podpisu.Represents the base class from which all implementations of asymmetric signature formatters derive.

CngAlgorithm

Zapouzdřuje název šifrovacího algoritmu.Encapsulates the name of an encryption algorithm.

CngAlgorithmGroup

Zapouzdřuje název skupiny šifrovacích algoritmů.Encapsulates the name of an encryption algorithm group.

CngKey

Definuje základní funkce pro klíče, které se používají s objekty kryptografických služeb nové generace (CNG).Defines the core functionality for keys that are used with Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngKeyBlobFormat

Určuje formát objektu BLOB klíče pro použití s objekty CNG (Microsoft Cryptography Next Generation).Specifies a key BLOB format for use with Microsoft Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngKeyCreationParameters

Obsahuje upřesňující vlastnosti pro vytvoření klíče.Contains advanced properties for key creation.

CngPropertyCollection

Poskytuje kolekci silně typovaného typu kryptografie nové generace (CNG).Provides a strongly typed collection of Cryptography Next Generation (CNG) properties.

CngProvider

Zapouzdřuje název zprostředkovatele úložiště klíčů (KSP) pro použití s objekty kryptografických služeb nové generace (CNG).Encapsulates the name of a key storage provider (KSP) for use with Cryptography Next Generation (CNG) objects.

CngUIPolicy

Zapouzdřuje volitelné parametry konfigurace pro uživatelské rozhraní (UI), které kryptografická generace (CNG) zobrazuje při přístupu k chráněnému klíči.Encapsulates optional configuration parameters for the user interface (UI) that Cryptography Next Generation (CNG) displays when you access a protected key.

CryptoAPITransform

Provede kryptografickou transformaci dat.Performs a cryptographic transformation of data. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

CryptoConfig

Přistupuje k informacím o konfiguraci kryptografie.Accesses the cryptography configuration information.

CryptographicAttributeObject

Obsahuje typ a kolekci hodnot přidružených k tomuto typu.Contains a type and a collection of values associated with that type.

CryptographicAttributeObjectCollection

Obsahuje sadu CryptographicAttributeObject objektů.Contains a set of CryptographicAttributeObject objects.

CryptographicAttributeObjectEnumerator

Poskytuje funkce výčtu CryptographicAttributeObjectCollection kolekce.Provides enumeration functionality for the CryptographicAttributeObjectCollection collection. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

CryptographicException

Výjimka, která je vyvolána, když dojde k chybě během kryptografické operace.The exception that is thrown when an error occurs during a cryptographic operation.

CryptographicOperations

Poskytuje metody pro použití při práci s kryptografií pro snížení rizika úniku informací z vedlejšího kanálu.Provides methods for use in working with cryptography to reduce the risk of side-channel information leakage.

CryptographicUnexpectedOperationException

Výjimka, která je vyvolána, když během kryptografické operace dojde k neočekávané operaci.The exception that is thrown when an unexpected operation occurs during a cryptographic operation.

CryptoStream

Definuje datový proud, který propojuje datové proudy s kryptografickými transformacemi.Defines a stream that links data streams to cryptographic transformations.

CspKeyContainerInfo

Poskytuje další informace o páru kryptografických klíčů.Provides additional information about a cryptographic key pair. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

CspParameters

Obsahuje parametry, které jsou předány zprostředkovateli kryptografických služeb (CSP), který provádí kryptografické výpočty.Contains parameters that are passed to the cryptographic service provider (CSP) that performs cryptographic computations. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DataProtector

Poskytuje základní třídu pro ochrany dat.Provides the base class for data protectors.

DeriveBytes

Představuje abstraktní základní třídu, ze které dědí všechny třídy odvozené z sekvence bajtů zadané délky.Represents the abstract base class from which all classes that derive byte sequences of a specified length inherit.

DES

Představuje základní třídu pro algoritmus DES (Data Encryption Standard), ze kterého DES musí být odvozeny všechny implementace.Represents the base class for the Data Encryption Standard (DES) algorithm from which all DES implementations must derive.

DESCryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k verzi zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) algoritmu Standard () pro šifrování dat DES .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) version of the Data Encryption Standard (DES) algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DpapiDataProtector

Poskytuje jednoduché metody ochrany dat.Provides simple data protection methods.

DSA

Představuje abstraktní základní třídu, ze které musí dědit všechny implementace algoritmu digitálního podpisu ( DSA ).Represents the abstract base class from which all implementations of the Digital Signature Algorithm (DSA) must inherit.

DSACng

Poskytuje implementaci algoritmu DSA (Digital Signature Algorithm) kryptografické služby nové generace (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Digital Signature Algorithm (DSA).

DSACryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k implementaci algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) DSA .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the DSA algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

DSAOpenSsl

Poskytuje implementaci algoritmu DSA (Digital Signature Algorithm), který je zálohovaný pomocí OpenSSL.Provides an implementation of the Digital Signature Algorithm (DSA) backed by OpenSSL.

DSASignatureDeformatter

Ověří DSA podpis PKCS # 1 v 1.5 s algoritmem digitálního podpisu.Verifies a Digital Signature Algorithm (DSA) PKCS#1 v1.5 signature.

DSASignatureFormatter

Vytvoří podpisový algoritmus digitálního podpisu ( DSA ).Creates a Digital Signature Algorithm (DSA) signature.

ECCurve.NamedCurves

Představuje třídu factory pro vytvoření pojmenovaných křivek.Represents a factory class for creating named curves.

ECDiffieHellman

Poskytuje abstraktní základní třídu, ze které můžou být implementace algoritmu eliptické křivky Diffie-Hellman (ECDH) odvozeny.Provides an abstract base class that Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm implementations can derive from. Tato třída poskytuje základní sadu operací, které musí podporovat všechny implementace ECDH.This class provides the basic set of operations that all ECDH implementations must support.

ECDiffieHellmanCng

Poskytuje implementaci algoritmu ECDH (Cryptography Curve Diffie-Hellman) typu eliptická křivka (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm. Tato třída se používá k provádění kryptografických operací.This class is used to perform cryptographic operations.

ECDiffieHellmanCngPublicKey

Určuje veřejný klíč Diffie-Hellman eliptické křivky (ECDH) pro použití s ECDiffieHellmanCng třídou.Specifies an Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) public key for use with the ECDiffieHellmanCng class.

ECDiffieHellmanOpenSsl

Poskytuje implementaci algoritmu ECDH Curve Diffie-Hellman (ECDH), který je zálohovaný pomocí OpenSSL.Provides an implementation of the Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) algorithm backed by OpenSSL.

ECDiffieHellmanPublicKey

Poskytuje abstraktní základní třídu, ze které ECDiffieHellmanCngPublicKey musí dědit všechny implementace.Provides an abstract base class from which all ECDiffieHellmanCngPublicKey implementations must inherit.

ECDsa

Poskytuje abstraktní základní třídu, která zapouzdřuje algoritmus digitálního podpisu eliptické křivky (ECDSA).Provides an abstract base class that encapsulates the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

ECDsaCng

Poskytuje implementaci algoritmu eliptické křivky digitálního podpisu (ECDSA) s funkcí kryptografické generace (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).

ECDsaOpenSsl

Poskytuje implementaci algoritmu eliptické křivky digitálního podpisu (ECDSA), kterou zajišťuje OpenSSL.Provides an implementation of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) backed by OpenSSL.

FromBase64Transform

Převede CryptoStream ze základní 64.Converts a CryptoStream from base 64.

HashAlgorithm

Představuje základní třídu, ze které musí být odvozeny všechny implementace algoritmů kryptografického algoritmu hash.Represents the base class from which all implementations of cryptographic hash algorithms must derive.

HKDF

RFC5869 extrahování a rozbalení odvozených klíčů (HKDF) založené na HMACRFC5869 HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation (HKDF)

HMAC

Představuje abstraktní třídu, ze které musí být odvozeny všechny implementace ověřovacího kódu zpráv založeného na hodnotě hash (HMAC).Represents the abstract class from which all implementations of Hash-based Message Authentication Code (HMAC) must derive.

HMACMD5

Vypočítá ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC) pomocí MD5 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the MD5 hash function.

HMACRIPEMD160

Vypočítá ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC) pomocí RIPEMD160 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the RIPEMD160 hash function.

HMACSHA1

Vypočítá kód HMAC (hash-based Message Authentication Code) pomocí SHA1 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA1 hash function.

HMACSHA256

Vypočítá ověřovací kód zprávy založený na hodnotě hash (HMAC) pomocí SHA256 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) by using the SHA256 hash function.

HMACSHA384

Vypočítá kód HMAC (hash-based Message Authentication Code) pomocí SHA384 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA384 hash function.

HMACSHA512

Vypočítá kód HMAC (hash-based Message Authentication Code) pomocí SHA512 funkce hash.Computes a Hash-based Message Authentication Code (HMAC) using the SHA512 hash function.

IncrementalHash

Poskytuje podporu pro výpočet hodnoty hash (hash-based Message Authentication Code) v několika segmentech postupně.Provides support for computing a hash or Hash-based Message Authentication Code (HMAC) value incrementally across several segments.

KeyedHashAlgorithm

Představuje abstraktní třídu, ze které musí být odvozena všechny implementace algoritmů hash klíčů.Represents the abstract class from which all implementations of keyed hash algorithms must derive.

KeySizes

Určuje sadu platných velikostí klíčů pro symetrické kryptografické algoritmy.Determines the set of valid key sizes for the symmetric cryptographic algorithms.

MACTripleDES

Vypočítá ověřovací kód zprávy (MAC), který používá TripleDES pro vstupní data CryptoStream .Computes a Message Authentication Code (MAC) using TripleDES for the input data CryptoStream.

ManifestSignatureInformation

Poskytuje informace pro signaturu manifestu.Provides information for a manifest signature.

ManifestSignatureInformationCollection

Představuje kolekci objektů, které jsou jen pro čtení ManifestSignatureInformation .Represents a read-only collection of ManifestSignatureInformation objects.

MaskGenerationMethod

Představuje abstraktní třídu, ze které musí být odvozeny všechny algoritmy generátoru masek.Represents the abstract class from which all mask generator algorithms must derive.

MD5

Představuje abstraktní třídu, ze které všechny implementace MD5 algoritmu hash dědí.Represents the abstract class from which all implementations of the MD5 hash algorithm inherit.

MD5Cng

Poskytuje implementaci CNG (Cryptography Next Generation) algoritmu hash MD5 (Message Digest 5) 128.Provides a CNG (Cryptography Next Generation) implementation of the MD5 (Message Digest 5) 128-bit hashing algorithm.

MD5CryptoServiceProvider

Vypočítá MD5 hodnotu hash pro vstupní data pomocí implementace poskytnuté zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP).Computes the MD5 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Oid

Představuje identifikátor kryptografického objektu.Represents a cryptographic object identifier. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

OidCollection

Představuje kolekci Oid objektů.Represents a collection of Oid objects. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

OidEnumerator

Poskytuje možnost Procházet OidCollection objektem.Provides the ability to navigate through an OidCollection object. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

PasswordDeriveBytes

Odvozuje klíč od hesla pomocí rozšíření PBKDF1 algoritmu.Derives a key from a password using an extension of the PBKDF1 algorithm.

PbeParameters

Představuje parametry, které se mají použít pro šifrování založené na heslech (PBE).Represents parameters to be used for Password-Based Encryption (PBE).

PemEncoding

Poskytuje metody pro čtení a zápis v rámci textových kódování IETF RFC 7468 pro PEM (Privacy-Enhanced mail).Provides methods for reading and writing the IETF RFC 7468 subset of PEM (Privacy-Enhanced Mail) textual encodings. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

PKCS1MaskGenerationMethod

Vypočítá masky podle #1 PKCS pro použití algoritmy výměny klíčů.Computes masks according to PKCS #1 for use by key exchange algorithms.

ProtectedData

Poskytuje metody pro šifrování a dešifrování dat.Provides methods for encrypting and decrypting data. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

ProtectedMemory

Poskytuje metody pro ochranu a odemknutí paměti.Provides methods for protecting and unprotecting memory. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RandomNumberGenerator

Představuje abstraktní třídu, ze které jsou odvozeny všechny implementace generátorů kryptografického náhodného čísla.Represents the abstract class from which all implementations of cryptographic random number generators derive.

RC2

Představuje základní třídu, ze které RC2 musí být odvozeny všechny implementace algoritmu.Represents the base class from which all implementations of the RC2 algorithm must derive.

RC2CryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k implementaci algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) RC2 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the RC2 algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Rfc2898DeriveBytes

Implementuje funkce odvození klíče založené na heslech, PBKDF2 pomocí pseudo-náhodných čísel generátorů založeného na HMACSHA1 .Implements password-based key derivation functionality, PBKDF2, by using a pseudo-random number generator based on HMACSHA1.

Rijndael

Představuje základní třídu, ze které musí dědit všechny implementace Rijndael symetrického šifrovacího algoritmu.Represents the base class from which all implementations of the Rijndael symmetric encryption algorithm must inherit.

RijndaelManaged

Přistupuje k spravované verzi Rijndael algoritmu.Accesses the managed version of the Rijndael algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RijndaelManagedTransform

Provede kryptografickou transformaci dat pomocí algoritmu Rijndael.Performs a cryptographic transformation of data using the Rijndael algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RIPEMD160

Představuje abstraktní třídu, ze které dědí všechny implementace MD160 algoritmu hash.Represents the abstract class from which all implementations of the MD160 hash algorithm inherit.

RIPEMD160Managed

Vypočítá RIPEMD160 hodnotu hash vstupních dat pomocí spravované knihovny.Computes the RIPEMD160 hash for the input data using the managed library.

RNGCryptoServiceProvider

Implementuje kryptografické generátory náhodných čísel (RNG) pomocí implementace poskytnuté zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP).Implements a cryptographic Random Number Generator (RNG) using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RSA

Představuje základní třídu, ze které dědí všechny implementace RSA algoritmu.Represents the base class from which all implementations of the RSA algorithm inherit.

RSACng

Poskytuje implementaci algoritmu RSA kryptografické služby nové generace (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the RSA algorithm.

RSACryptoServiceProvider

Provede asymetrické šifrování a dešifrování pomocí implementace RSA algoritmu poskytnutého zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP).Performs asymmetric encryption and decryption using the implementation of the RSA algorithm provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RSAEncryptionPadding

Určuje režim odsazení a parametry, které se použijí při operacích šifrování RSA nebo dešifrování.Specifies the padding mode and parameters to use with RSA encryption or decryption operations.

RSAOAEPKeyExchangeDeformatter

Dešifruje optimální data výměny klíčů pro odsazení asymetrického šifrování (výplně OAEP).Decrypts Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) key exchange data.

RSAOAEPKeyExchangeFormatter

Vytvoří optimální data výměny klíčů pro odsazení asymetrického šifrování (výplně OAEP) pomocí RSA .Creates Optimal Asymmetric Encryption Padding (OAEP) key exchange data using RSA.

RSAOpenSsl

Poskytuje implementaci algoritmu RSA, který je zálohovaný pomocí OpenSSL.Provides an implementation of the RSA algorithm backed by OpenSSL.

RSAPKCS1KeyExchangeDeformatter

Dešifruje data výměny klíčů #1 PKCS.Decrypts the PKCS #1 key exchange data.

RSAPKCS1KeyExchangeFormatter

Vytvoří data výměny klíčů PKCS # 1 pomocí RSA .Creates the PKCS#1 key exchange data using RSA.

RSAPKCS1SignatureDeformatter

Ověří RSA podpis PKCS #1 verze 1,5.Verifies an RSA PKCS #1 version 1.5 signature.

RSAPKCS1SignatureFormatter

Vytvoří RSA podpis PKCS #1 verze 1,5.Creates an RSA PKCS #1 version 1.5 signature.

RSASignaturePadding

Určuje režim odsazení a parametry, které se mají použít při vytváření nebo ověřování podpisů RSA.Specifies the padding mode and parameters to use with RSA signature creation or verification operations.

SafeEvpPKeyHandle

Představuje EVP_PKEY* typ ukazatele z OpenSSL.Represents the EVP_PKEY* pointer type from OpenSSL.

SHA1

Vypočítá SHA1 hodnotu hash vstupních dat.Computes the SHA1 hash for the input data.

SHA1Cng

Poskytuje implementaci algoritmu SHA (Secure Hash Algorithm) kryptografické služby nové generace (CNG).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA).

SHA1CryptoServiceProvider

Vypočítá SHA1 hodnotu hash pro vstupní data pomocí implementace poskytnuté zprostředkovatelem kryptografických služeb (CSP).Computes the SHA1 hash value for the input data using the implementation provided by the cryptographic service provider (CSP). Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

SHA1Managed

Vypočítá SHA1 hodnotu hash vstupních dat pomocí spravované knihovny.Computes the SHA1 hash for the input data using the managed library.

SHA256

Vypočítá SHA256 hodnotu hash vstupních dat.Computes the SHA256 hash for the input data.

SHA256Cng

Poskytuje implementaci kryptografického algoritmu SHA (Secure Hash Algorithm) pro 256 hodnoty hash (Cryptography Next Generation).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 256-bit hash values.

SHA256CryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k implementaci algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) SHA256 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA256 algorithm.

SHA256Managed

Vypočítá SHA256 hodnotu hash vstupních dat pomocí spravované knihovny.Computes the SHA256 hash for the input data using the managed library.

SHA384

Vypočítá SHA384 hodnotu hash vstupních dat.Computes the SHA384 hash for the input data.

SHA384Cng

Poskytuje implementaci kryptografického algoritmu SHA (Secure Hash Algorithm) pro 384 hodnoty hash (Cryptography Next Generation).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 384-bit hash values.

SHA384CryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k implementaci algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) SHA384 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA384 algorithm.

SHA384Managed

Vypočítá SHA384 hodnotu hash vstupních dat pomocí spravované knihovny.Computes the SHA384 hash for the input data using the managed library.

SHA512

Vypočítá SHA512 hodnotu hash vstupních dat.Computes the SHA512 hash for the input data.

SHA512Cng

Poskytuje implementaci kryptografického algoritmu SHA (Secure Hash Algorithm) pro 512 hodnoty hash (Cryptography Next Generation).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Secure Hash Algorithm (SHA) for 512-bit hash values.

SHA512CryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k implementaci algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) SHA512 .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) implementation of the SHA512 algorithm.

SHA512Managed

Vypočítá SHA512 algoritmus hash pro vstupní data pomocí spravované knihovny.Computes the SHA512 hash algorithm for the input data using the managed library.

SignatureDescription

Obsahuje informace o vlastnostech digitálního podpisu.Contains information about the properties of a digital signature.

StrongNameSignatureInformation

Obsahuje informace o podpisu silného názvu pro manifest.Holds the strong name signature information for a manifest.

SymmetricAlgorithm

Představuje abstraktní základní třídu, ze které musí dědit všechny implementace symetrických algoritmů.Represents the abstract base class from which all implementations of symmetric algorithms must inherit.

ToBase64Transform

Převede CryptoStream na základní 64.Converts a CryptoStream to base 64.

TripleDES

Představuje základní třídu pro standardní algoritmy Triple Data Encryption, ze kterých TripleDES musí být odvozeny všechny implementace.Represents the base class for Triple Data Encryption Standard algorithms from which all TripleDES implementations must derive.

TripleDESCng

Poskytuje implementaci kryptografického algoritmu 3DES (Triple Data Encryption Standard) algoritmu 3DES (Cryptography Next Generation).Provides a Cryptography Next Generation (CNG) implementation of the Triple Data Encryption Standard (3DES) algorithm.

TripleDESCryptoServiceProvider

Definuje objekt obálky pro přístup k verzi algoritmu zprostředkovatele kryptografických služeb (CSP) TripleDES .Defines a wrapper object to access the cryptographic service provider (CSP) version of the TripleDES algorithm. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Struktury

CngProperty

Zapouzdřuje vlastnost klíče nebo poskytovatele kryptografických služeb nové generace (CNG).Encapsulates a property of a Cryptography Next Generation (CNG) key or provider.

DSAParameters

Obsahuje typické parametry pro DSA algoritmus.Contains the typical parameters for the DSA algorithm.

ECCurve

Představuje eliptickou křivku.Represents an elliptic curve.

ECParameters

Představuje standardní parametry algoritmu ECC (eliptický zakřivený Cryptography).Represents the standard parameters for the elliptic curve cryptography (ECC) algorithm.

ECPoint

Představuje dvojici souřadnic (X, Y) pro struktury ECC (eliptické křivky Cryptography).Represents a (X,Y) coordinate pair for elliptic curve cryptography (ECC) structures.

HashAlgorithmName

Určuje název kryptografického algoritmu hash.Specifies the name of a cryptographic hash algorithm.

PemFields

Obsahuje informace o umístění PEM dat.Contains information about the location of PEM data.

RSAParameters

Představuje standardní parametry RSA algoritmu.Represents the standard parameters for the RSA algorithm.

Rozhraní

ICryptoTransform

Definuje základní operace kryptografických transformací.Defines the basic operations of cryptographic transformations.

ICspAsymmetricAlgorithm

Definuje metody, které umožňují AsymmetricAlgorithm třídě vytvořit výčet informací o kontejneru klíčů a importovat a exportovat objekty blob klíče kompatibilní s rozhraním Microsoft Cryptographic API (CAPI).Defines methods that allow an AsymmetricAlgorithm class to enumerate key container information, and import and export Microsoft Cryptographic API (CAPI)-compatible key blobs.

Výčty

CipherMode

Určuje režim kódování bloku, který se má použít pro šifrování.Specifies the block cipher mode to use for encryption.

CngExportPolicies

Určuje zásady exportu klíčů pro klíč.Specifies the key export policies for a key.

CngKeyCreationOptions

Určuje možnosti, které se použijí pro vytvoření klíče.Specifies options used for key creation.

CngKeyHandleOpenOptions

Určuje možnosti pro otevření obslužných rutin klíčů.Specifies options for opening key handles.

CngKeyOpenOptions

Určuje možnosti pro otevření klíče.Specifies options for opening a key.

CngKeyUsages

Určuje kryptografické operace, se kterými se dá použít klíč kryptografické nové generace (CNG).Specifies the cryptographic operations that a Cryptography Next Generation (CNG) key may be used with.

CngPropertyOptions

Určuje možnosti klíčové vlastnosti kryptografické služby nové generace (CNG).Specifies Cryptography Next Generation (CNG) key property options.

CngUIProtectionLevels

Určuje úroveň ochrany pro klíč ve scénářích dotazování uživatelského rozhraní (UI).Specifies the protection level for the key in user interface (UI) prompting scenarios.

CryptoStreamMode

Určuje režim kryptografického datového proudu.Specifies the mode of a cryptographic stream.

CspProviderFlags

Určuje příznaky, které upravují chování zprostředkovatelů kryptografických služeb (CSP).Specifies flags that modify the behavior of the cryptographic service providers (CSP).

DataProtectionScope

Určuje rozsah ochrany dat, který má Protect(Byte[], Byte[], DataProtectionScope) Metoda použít.Specifies the scope of the data protection to be applied by the Protect(Byte[], Byte[], DataProtectionScope) method.

DSASignatureFormat

Určuje formát dat pro signatury s řadou algoritmů DSA.Specifies the data format for signatures with the DSA family of algorithms.

ECCurve.ECCurveType

Určuje, jak interpretovat data obsažená v ECCurve objektu.Indicates how to interpret the data contained in an ECCurve object.

ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction

Určuje funkci odvození klíče, kterou ECDiffieHellmanCng Třída použije k převedení tajných smluv na klíčový materiál.Specifies the key derivation function that the ECDiffieHellmanCng class will use to convert secret agreements into key material.

ECKeyXmlFormat

Definuje formáty serializace XML pro klíče eliptické křivky.Defines XML serialization formats for elliptic curve keys.

FromBase64TransformMode

Určuje, zda mají být v základní transformaci 64 ignorovány prázdné znaky.Specifies whether white space should be ignored in the base 64 transformation.

KeyNumber

Určuje, zda se má vytvořit klíč asymetrického podpisu nebo asymetrický klíč pro výměnu.Specifies whether to create an asymmetric signature key or an asymmetric exchange key.

MemoryProtectionScope

Určuje rozsah ochrany paměti, který má Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) Metoda použít.Specifies the scope of memory protection to be applied by the Protect(Byte[], MemoryProtectionScope) method.

OidGroup

Identifikuje skupiny identifikátorů kryptografických objektů (OID) systému Windows.Identifies Windows cryptographic object identifier (OID) groups.

PaddingMode

Určuje typ odsazení, které má být použito, je-li blok dat zprávy kratší než úplný počet bajtů potřebných pro kryptografickou operaci.Specifies the type of padding to apply when the message data block is shorter than the full number of bytes needed for a cryptographic operation.

PbeEncryptionAlgorithm

Určuje šifrovací algoritmy, které se mají použít při šifrování založeném na heslech (PBE).Specifies encryption algorithms to be used with Password-Based Encryption (PBE).

RSAEncryptionPaddingMode

Určuje režim odsazení, který se použije při operacích šifrování nebo dešifrování RSA.Specifies the padding mode to use with RSA encryption or decryption operations.

RSASignaturePaddingMode

Určuje režim odsazení, který se použije při operacích vytváření nebo ověřování podpisu RSA.Specifies the padding mode to use with RSA signature creation or verification operations.

SignatureVerificationResult

Určuje většinu kódů výsledku pro ověření podpisu.Specifies most of the result codes for signature verification.