DataProtectionPermission DataProtectionPermission DataProtectionPermission DataProtectionPermission Class

Definice

Určuje, jestli pro přístup k zašifrovaným datům a paměti.Controls the ability to access encrypted data and memory. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

public ref class DataProtectionPermission sealed : System::Security::CodeAccessPermission, System::Security::Permissions::IUnrestrictedPermission
[System.Serializable]
public sealed class DataProtectionPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
type DataProtectionPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
    interface IUnrestrictedPermission
Public NotInheritable Class DataProtectionPermission
Inherits CodeAccessPermission
Implements IUnrestrictedPermission
Dědičnost
DataProtectionPermissionDataProtectionPermissionDataProtectionPermissionDataProtectionPermission
Atributy
Implementuje

Poznámky

Toto oprávnění se používá k řízení možnost šifrování dat a použití paměti ProtectedData a ProtectedMemory třídy.This permission is used to control the ability to encrypt data and memory using the ProtectedData and ProtectedMemory classes.

Konstruktory

DataProtectionPermission(DataProtectionPermissionFlags) DataProtectionPermission(DataProtectionPermissionFlags) DataProtectionPermission(DataProtectionPermissionFlags) DataProtectionPermission(DataProtectionPermissionFlags)

Inicializuje novou instanci třídy DataProtectionPermission třída s atributem flags zadané oprávnění.Initializes a new instance of the DataProtectionPermission class with the specified permission flags.

DataProtectionPermission(PermissionState) DataProtectionPermission(PermissionState) DataProtectionPermission(PermissionState) DataProtectionPermission(PermissionState)

Inicializuje novou instanci třídy DataProtectionPermission třída s atributem stavu zadané oprávnění.Initializes a new instance of the DataProtectionPermission class with the specified permission state.

Vlastnosti

Flags Flags Flags Flags

Získá nebo nastaví příznaky ochrany dat a paměti.Gets or sets the data and memory protection flags.

Metody

Assert() Assert() Assert() Assert()

Deklaruje, že volající kód může přistupovat k prostředku chráněn pomocí požadavku oprávnění prostřednictvím kód, který volá tuto metodu, i v případě, že volajících výše v zásobníku byla udělena oprávnění pro přístup k prostředku.Declares that the calling code can access the resource protected by a permission demand through the code that calls this method, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource. Pomocí Assert() můžete vytvořit problémy se zabezpečením.Using Assert() can create security issues.

(Inherited from CodeAccessPermission)
Copy() Copy() Copy() Copy()

Vytvoří a vrátí totožnou kopii aktuální oprávnění.Creates and returns an identical copy of the current permission.

Demand() Demand() Demand() Demand()

Sil SecurityException běhu Pokud všichni volající v zásobníku volání vyšší nebyla udělena oprávnění určená aktuální instance.Forces a SecurityException at run time if all callers higher in the call stack have not been granted the permission specified by the current instance.

(Inherited from CodeAccessPermission)
Deny() Deny() Deny() Deny()

Zabrání volajících výše v zásobníku volání pomocí kódu, který volá tuto metodu pro přístup k prostředku zadaného parametrem aktuální instance.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access the resource specified by the current instance.

(Inherited from CodeAccessPermission)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda zadaný CodeAccessPermission objekt rovná aktuální CodeAccessPermission.Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

(Inherited from CodeAccessPermission)
FromXml(SecurityElement) FromXml(SecurityElement) FromXml(SecurityElement) FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje oprávnění se specifickým stavem z kódování XML.Reconstructs a permission with a specific state from an XML encoding.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Získá hodnotu hash pro CodeAccessPermission objekt, který je vhodný pro použití v algoritmu hash algoritmy a datové struktury, jako například tabulku hash.Gets a hash code for the CodeAccessPermission object that is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

(Inherited from CodeAccessPermission)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
Intersect(IPermission) Intersect(IPermission) Intersect(IPermission) Intersect(IPermission)

Vytvoří a vrátí oprávnění, která je průsečík aktuální oprávnění a oprávnění k zadané.Creates and returns a permission that is the intersection of the current permission and the specified permission.

IsSubsetOf(IPermission) IsSubsetOf(IPermission) IsSubsetOf(IPermission) IsSubsetOf(IPermission)

Určuje, zda aktuální oprávnění je podmnožinou zadané oprávnění.Determines whether the current permission is a subset of the specified permission.

IsUnrestricted() IsUnrestricted() IsUnrestricted() IsUnrestricted()

Vrátí hodnotu určující, zda je aktuální oprávnění neomezený.Returns a value indicating whether the current permission is unrestricted.

MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
PermitOnly() PermitOnly() PermitOnly() PermitOnly()

Zabraňuje volajících výše v zásobníku volání pomocí kódu, který volá tuto metodu za účelem přístup ke všem prostředkům kromě prostředek určený souborem aktuální instance.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access all resources except for the resource specified by the current instance.

(Inherited from CodeAccessPermission)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního objektu oprávnění.Creates and returns a string representation of the current permission object.

(Inherited from CodeAccessPermission)
ToXml() ToXml() ToXml() ToXml()

Vytvoří kódování XML oprávnění a aktuálním stavu.Creates an XML encoding of the permission and its current state.

Union(IPermission) Union(IPermission) Union(IPermission) Union(IPermission)

Vytvoří oprávnění, která je sjednocení aktuální oprávnění a oprávnění k zadané.Creates a permission that is the union of the current permission and the specified permission.

Explicitní implementace rozhraní

IPermission.Demand() IPermission.Demand() IPermission.Demand() IPermission.Demand() Inherited from CodeAccessPermission
IStackWalk.Assert() IStackWalk.Assert() IStackWalk.Assert() IStackWalk.Assert() Inherited from CodeAccessPermission
IStackWalk.Demand() IStackWalk.Demand() IStackWalk.Demand() IStackWalk.Demand() Inherited from CodeAccessPermission
IStackWalk.Deny() IStackWalk.Deny() IStackWalk.Deny() IStackWalk.Deny() Inherited from CodeAccessPermission
IStackWalk.PermitOnly() IStackWalk.PermitOnly() IStackWalk.PermitOnly() IStackWalk.PermitOnly() Inherited from CodeAccessPermission

Platí pro

Viz také