GacIdentityPermission Třída

Definice

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Definuje oprávnění identity pro soubory, které pocházejí z globální mezipaměti sestavení (GAC).Defines the identity permission for files originating in the global assembly cache. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class GacIdentityPermission sealed : System::Security::CodeAccessPermission
public sealed class GacIdentityPermission : System.Security.CodeAccessPermission
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public sealed class GacIdentityPermission : System.Security.CodeAccessPermission
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class GacIdentityPermission : System.Security.CodeAccessPermission
type GacIdentityPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type GacIdentityPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Serializable>]
type GacIdentityPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
Public NotInheritable Class GacIdentityPermission
Inherits CodeAccessPermission
Dědičnost
GacIdentityPermission
Atributy

Poznámky

Soubory jsou buď v globální mezipaměti sestavení (GAC), nebo nejsou.Files are either in the global assembly cache, or they are not. Nemáte žádné varianty udělené oprávnění, aby GacIdentityPermission se všechny objekty rovnaly.There are no variations to the permission granted, so all GacIdentityPermission objects are equal.

Důležité

Počínaje .NET Framework 4 se nepoužívají oprávnění identity.Starting with the .NET Framework 4, identity permissions are not used.

V .NET Framework verzích 1,0 a 1,1 jsou požadavky na oprávnění identity platné i v případě, že je volající sestavení plně důvěryhodné.In the .NET Framework versions 1.0 and 1.1, demands on the identity permissions are effective even when the calling assembly is fully trusted. To znamená, že i když volající sestavení má úplný vztah důvěryhodnosti, požadavek na oprávnění identity se nezdařil, pokud sestavení nesplňuje kritéria požadavků.That is, although the calling assembly has full trust, a demand for an identity permission fails if the assembly does not meet the demanded criteria. Od verze .NET Framework 2,0 jsou požadavky na oprávnění identity neúčinné, pokud volající sestavení má úplný vztah důvěryhodnosti.Starting with the .NET Framework version 2.0, demands for identity permissions are ineffective if the calling assembly has full trust. Tím se zaručí konzistence pro všechna oprávnění, což eliminuje zpracování oprávnění identit jako speciálního případu.This assures consistency for all permissions, eliminating the treatment of identity permissions as a special case.

Konstruktory

GacIdentityPermission()

Inicializuje novou instanci GacIdentityPermission třídy.Initializes a new instance of the GacIdentityPermission class.

GacIdentityPermission(PermissionState)

Inicializuje novou instanci GacIdentityPermission třídy s plnou omezenou platností PermissionState .Initializes a new instance of the GacIdentityPermission class with fully restricted PermissionState.

Metody

Assert()

Deklaruje, že volající kód má přístup k prostředku, který je chráněn požadavkem oprávnění prostřednictvím kódu, který volá tuto metodu, a to i v případě, že by volajícím vyšším v zásobníku nebylo uděleno oprávnění pro přístup k prostředku.Declares that the calling code can access the resource protected by a permission demand through the code that calls this method, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource. Použití Assert() může vytvářet problémy se zabezpečením.Using Assert() can create security issues.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Copy()

Vytvoří a vrátí identickou kopii aktuálního oprávnění.Creates and returns an identical copy of the current permission.

Demand()

Vynutí za SecurityException běhu v případě, že u všech volajících vyšších v zásobníku volání nebylo uděleno oprávnění určené aktuální instancí.Forces a SecurityException at run time if all callers higher in the call stack have not been granted the permission specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Deny()
Zastaralé.
Zastaralé.

Brání volajícím vyššímu v zásobníku volání z použití kódu, který volá tuto metodu pro přístup k prostředku určenému aktuální instancí.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access the resource specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Equals(Object)

Určuje, zda CodeAccessPermission je zadaný objekt stejný jako aktuální CodeAccessPermission .Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
FromXml(SecurityElement)

Vytvoří oprávnění z kódování XML.Creates a permission from an XML encoding.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash pro CodeAccessPermission objekt, který je vhodný pro použití v algoritmech hash a datových strukturách, jako je zatřiďovací tabulka.Gets a hash code for the CodeAccessPermission object that is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
Intersect(IPermission)

Vytvoří a vrátí oprávnění, které je průnikem aktuálních oprávnění a zadaného oprávnění.Creates and returns a permission that is the intersection of the current permission and the specified permission.

IsSubsetOf(IPermission)

Určuje, zda je aktuální oprávnění podmnožinou zadaného oprávnění.Indicates whether the current permission is a subset of the specified permission.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
PermitOnly()

Zabraňuje volajícím vyššímu v zásobníku volání z použití kódu, který volá tuto metodu pro přístup ke všem prostředkům kromě prostředku určeného aktuální instancí.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access all resources except for the resource specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního objektu oprávnění.Creates and returns a string representation of the current permission object.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
ToXml()

Vytvoří kódování XML s oprávněním a jeho aktuálním stavem.Creates an XML encoding of the permission and its current state.

Union(IPermission)

Vytvoří a vrátí oprávnění, které je sjednocením aktuálního oprávnění a zadaného oprávnění.Creates and returns a permission that is the union of the current permission and the specified permission.

Explicitní implementace rozhraní

IPermission.Demand()

Vyvolá za SecurityException běhu, pokud není splněn požadavek zabezpečení.Throws a SecurityException at run time if the security requirement is not met.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Assert()

Vyhodnotí, že volající kód může přistupovat k prostředku identifikovanému aktuálním objektem oprávnění, a to i v případě, že by volajícím vyšším v zásobníku nebyla udělena oprávnění pro přístup k prostředku.Asserts that the calling code can access the resource identified by the current permission object, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Demand()

Určuje dobu běhu, zda mají všichni volající v zásobníku volání udělené oprávnění určené aktuálním objektem oprávnění.Determines at run time whether all callers in the call stack have been granted the permission specified by the current permission object.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Deny()

Způsobí Demand() , že každý pro aktuální objekt, který projde volajícím kódem, selže.Causes every Demand() for the current object that passes through the calling code to fail.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.PermitOnly()

Způsobí Demand() , že všechny objekty kromě aktuálního, který předává volající kód, selžou, i v případě, že byl kód vyšší v zásobníku volání udělen oprávnění pro přístup k jiným prostředkům.Causes every Demand() for all objects except the current one that pass through the calling code to fail, even if code higher in the call stack has been granted permission to access other resources.

(Zděděno od CodeAccessPermission)

Platí pro