SecurityPermission Třída

Definice

Popisuje sadu oprávnění zabezpečení použitých pro kód.Describes a set of security permissions applied to code. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class SecurityPermission sealed : System::Security::CodeAccessPermission, System::Security::Permissions::IUnrestrictedPermission
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class SecurityPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
type SecurityPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
    interface IUnrestrictedPermission
Public NotInheritable Class SecurityPermission
Inherits CodeAccessPermission
Implements IUnrestrictedPermission
Dědičnost
SecurityPermission
Atributy
Implementuje

Poznámky

Toto oprávnění používá výčet SecurityPermissionFlag.This permission uses the SecurityPermissionFlag enumeration. Hodnoty pro tento výčet lze nalézt v dokumentaci.The values for this enumeration can be found in its documentation.

Konstruktory

SecurityPermission(PermissionState)

Inicializuje novou instanci třídy SecurityPermission s omezením nebo neomezeným oprávněním, jak je uvedeno.Initializes a new instance of the SecurityPermission class with either restricted or unrestricted permission as specified.

SecurityPermission(SecurityPermissionFlag)

Inicializuje novou instanci třídy SecurityPermission se zadaným počátečním stavem příznaků.Initializes a new instance of the SecurityPermission class with the specified initial set state of the flags.

Vlastnosti

Flags

Získá nebo nastaví příznaky oprávnění zabezpečení.Gets or sets the security permission flags.

Metody

Assert()

Deklaruje, že volající kód má přístup k prostředku, který je chráněn požadavkem oprávnění prostřednictvím kódu, který volá tuto metodu, a to i v případě, že by volajícím vyšším v zásobníku nebylo uděleno oprávnění pro přístup k prostředku.Declares that the calling code can access the resource protected by a permission demand through the code that calls this method, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource. Použití Assert() může vytvořit problémy se zabezpečením.Using Assert() can create security issues.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Copy()

Vytvoří a vrátí identickou kopii aktuálního oprávnění.Creates and returns an identical copy of the current permission.

Demand()

Vynutí SecurityException v době běhu, pokud na všech volajícíích vyšších v zásobníku volání nebylo uděleno oprávnění určené aktuální instancí.Forces a SecurityException at run time if all callers higher in the call stack have not been granted the permission specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Deny()

Brání volajícím vyššímu v zásobníku volání z použití kódu, který volá tuto metodu pro přístup k prostředku určenému aktuální instancí.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access the resource specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt CodeAccessPermission rovný aktuálnímu CodeAccessPermission.Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje oprávnění se zadaným stavem z kódování XML.Reconstructs a permission with a specified state from an XML encoding.

GetHashCode()

Získá kód hash pro objekt CodeAccessPermission, který je vhodný pro použití v algoritmech hash a datových strukturách, jako je zatřiďovací tabulka.Gets a hash code for the CodeAccessPermission object that is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
Intersect(IPermission)

Vytvoří a vrátí oprávnění, které je průnikem aktuálních oprávnění a zadaného oprávnění.Creates and returns a permission that is the intersection of the current permission and the specified permission.

IsSubsetOf(IPermission)

Určuje, zda je aktuální oprávnění podmnožinou zadaného oprávnění.Determines whether the current permission is a subset of the specified permission.

IsUnrestricted()

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je aktuální oprávnění neomezeno.Returns a value indicating whether the current permission is unrestricted.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
PermitOnly()

Zabraňuje volajícím vyššímu v zásobníku volání z použití kódu, který volá tuto metodu pro přístup ke všem prostředkům kromě prostředku určeného aktuální instancí.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access all resources except for the resource specified by the current instance.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního objektu oprávnění.Creates and returns a string representation of the current permission object.

(Zděděno od CodeAccessPermission)
ToXml()

Vytvoří kódování XML s oprávněním a jeho aktuálním stavem.Creates an XML encoding of the permission and its current state.

Union(IPermission)

Vytvoří oprávnění, které je sjednocením aktuálního oprávnění a zadaného oprávnění.Creates a permission that is the union of the current permission and the specified permission.

Explicitní implementace rozhraní

IPermission.Demand() (Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Assert() (Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Demand() (Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.Deny() (Zděděno od CodeAccessPermission)
IStackWalk.PermitOnly() (Zděděno od CodeAccessPermission)

Platí pro

Viz také