ApplicationDirectoryMembershipCondition.Check(Evidence) Metoda

Definice

Určuje, zda je podmínka členství splněna zadanými důkazy.

public:
 virtual bool Check(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public bool Check (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
override this.Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
Public Function Check (evidence As Evidence) As Boolean

Parametry

evidence
Evidence

Důkazy, proti kterým se má test provést.

Návraty

Boolean

true pokud zadané důkazy splňují podmínku členství; falsev opačném případě .

Implementuje

Poznámky

Parametr evidence musí obsahovat oba ApplicationDirectory důkazy, které určují adresář aplikace spuštěné aplikace, a Url důkaz, který určuje základ kódu sestavení. Základ kódu určený důkazem Url musí představovat cestu ve stromu adresářů adresáře aplikace určené ApplicationDirectory důkazy pro tuto metodu vrátit true.

Platí pro