ApplicationTrustEnumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá aktuální ApplicationTrust objekt v kolekci ApplicationTrustCollection .

public:
 property System::Security::Policy::ApplicationTrust ^ Current { System::Security::Policy::ApplicationTrust ^ get(); };
public System.Security.Policy.ApplicationTrust Current { get; }
member this.Current : System.Security.Policy.ApplicationTrust
Public ReadOnly Property Current As ApplicationTrust

Hodnota vlastnosti

ApplicationTrust

Aktuální hodnota ApplicationTrust v souboru ApplicationTrustCollection.

Poznámky

Při vytvoření enumerátoru neodkazuje na objekt, takže Current vlastnost není platná a vyvolá výjimku, pokud se k němu přistupuje. Nejprve je nutné volat metodu MoveNext pro umístění kurzoru na první objekt v kolekci.

Více volání bez Current intervenování volání MoveNext vrátí stejný ApplicationTrust objekt.

Platí pro