CodeGroup.CreateXml(SecurityElement, PolicyLevel) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě serializuje vlastnosti a vnitřní stav specifické pro odvozenou skupinu kódu a přidá serializaci do zadané SecurityElement.

protected:
 virtual void CreateXml(System::Security::SecurityElement ^ element, System::Security::Policy::PolicyLevel ^ level);
protected virtual void CreateXml (System.Security.SecurityElement element, System.Security.Policy.PolicyLevel level);
abstract member CreateXml : System.Security.SecurityElement * System.Security.Policy.PolicyLevel -> unit
override this.CreateXml : System.Security.SecurityElement * System.Security.Policy.PolicyLevel -> unit
Protected Overridable Sub CreateXml (element As SecurityElement, level As PolicyLevel)

Parametry

element
SecurityElement

Kódování XML, do kterého chcete přidat serializaci.

level
PolicyLevel

Úroveň zásad, ve které skupina kódu existuje.

Poznámky

ToXml nelze přepsat. Pokud potřebujete serializovat členy specifické pro konkrétní implementaci CodeGroup, musíte přepsat CreateXml a serializovat členy tam. Když je skupina kódu serializována, ToXml zavolá CreateXml a přidá serializaci do SecurityElement vytvořeného ToXml.

Xml vytvořený pomocí této metody je deserializován metodou ParseXml .

Poznámky pro dědice

Pokud tuto metodu implementujete, musíte tuto metodu ParseXml(SecurityElement, PolicyLevel) implementovat také.

Platí pro

Viz také