CodeGroup.ParseXml(SecurityElement, PolicyLevel) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě rekonstruuje vlastnosti a vnitřní stav specifické pro odvozenou skupinu kódu ze zadané SecurityElement.

protected:
 virtual void ParseXml(System::Security::SecurityElement ^ e, System::Security::Policy::PolicyLevel ^ level);
protected virtual void ParseXml (System.Security.SecurityElement e, System.Security.Policy.PolicyLevel level);
abstract member ParseXml : System.Security.SecurityElement * System.Security.Policy.PolicyLevel -> unit
override this.ParseXml : System.Security.SecurityElement * System.Security.Policy.PolicyLevel -> unit
Protected Overridable Sub ParseXml (e As SecurityElement, level As PolicyLevel)

Parametry

e
SecurityElement

Kódování XML, které se má použít k rekonstrukci objektu zabezpečení.

level
PolicyLevel

Úroveň zásad, ve které skupina kódu existuje.

Poznámky

FromXml nelze přepsat. Pokud potřebujete deserializovat členy specifické pro konkrétní implementaci CodeGroup, musíte přepsat ParseXml a deserializovat členy tam. Když je skupina kódu deserializována, FromXml volá ParseXml a rekonstruuje vaše členy z .SecurityElement

Tato metoda deserializes XML vytvořené pomocí CreateXml.

Poznámky pro dědice

Pokud tuto metodu implementujete, musíte tuto metodu CreateXml(SecurityElement, PolicyLevel) implementovat také.

Platí pro

Viz také