CodeGroup.ResolveMatchingCodeGroups(Evidence) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě přeloží odpovídající skupiny kódu.

public:
 abstract System::Security::Policy::CodeGroup ^ ResolveMatchingCodeGroups(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public abstract System.Security.Policy.CodeGroup ResolveMatchingCodeGroups (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member ResolveMatchingCodeGroups : System.Security.Policy.Evidence -> System.Security.Policy.CodeGroup
Public MustOverride Function ResolveMatchingCodeGroups (evidence As Evidence) As CodeGroup

Parametry

evidence
Evidence

Důkazy pro sestavení.

Návraty

CodeGroup

To CodeGroup je kořen stromu odpovídajících skupin kódu.

Poznámky

Tato metoda má stejné vlastnosti hodnocení jako Resolve. Vrácená skupina kódu obsahuje podřízené skupiny kódu, které můžou mít podřízené skupiny kódu podle potřeby tak, aby odrážely úplnou sadu skupin kódu, které byly spárovány poskytnutými důkazy.

Platí pro