Evidence.GetHostEvidence<T> Metoda

Definice

Získá z kolekce důkaz hostitele zadaného typu.

public:
generic <typename T>
 where T : System::Security::Policy::EvidenceBase T GetHostEvidence();
public T GetHostEvidence<T> () where T : System.Security.Policy.EvidenceBase;
public T? GetHostEvidence<T> () where T : System.Security.Policy.EvidenceBase;
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public T GetHostEvidence<T> () where T : System.Security.Policy.EvidenceBase;
member this.GetHostEvidence : unit -> 'T (requires 'T :> System.Security.Policy.EvidenceBase)
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.GetHostEvidence : unit -> 'T (requires 'T :> System.Security.Policy.EvidenceBase)
Public Function GetHostEvidence(Of T As EvidenceBase) () As T

Parametry typu

T

Typ důkazu, který se má získat.

Návraty

T

Důkaz typu T v kolekci důkazů hostitele.

Atributy

Poznámky

Tato metoda vrátí pouze důkaz odvozený z EvidenceBase třídy . Nevrací starší verze objektů důkazů, které jsou odvozeny z jiných tříd.

Platí pro