FirstMatchCodeGroup Třída

Definice

Upozornění

This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Upozornění

This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Upozornění

This type is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Umožňuje, aby zásady zabezpečení byly definovány sjednocením prohlášení o zásadách skupiny kódu a první podřízené skupiny kódu, která odpovídá. Tuto třídu nelze zdědit.

public ref class FirstMatchCodeGroup sealed : System::Security::Policy::CodeGroup
[System.Obsolete("This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[System.Obsolete("This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.")]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[System.Serializable]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")]
public sealed class FirstMatchCodeGroup : System.Security.Policy.CodeGroup
[<System.Obsolete("This type is obsolete. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
[<System.Obsolete("This type is obsolete. See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.")>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
[<System.Serializable>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Obsolete("This type is obsolete and will be removed in a future release of the .NET Framework. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.")>]
type FirstMatchCodeGroup = class
  inherit CodeGroup
Public NotInheritable Class FirstMatchCodeGroup
Inherits CodeGroup
Dědičnost
FirstMatchCodeGroup
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje použití členů FirstMatchCodeGroup třídy.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Policy;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Reflection;

ref class Members
{
public:
  [STAThread]
  static void Main()
  {
   // Create a new FirstMatchCodeGroup.
   FirstMatchCodeGroup^ codeGroup = constructDefaultGroup();
   
   // Create a deep copy of the FirstMatchCodeGroup.
   FirstMatchCodeGroup^ copyCodeGroup =
     dynamic_cast<FirstMatchCodeGroup^>(codeGroup->Copy());

   // Compare the original code group with the copy.
   CompareTwoCodeGroups( codeGroup, copyCodeGroup );

   addPolicy( &codeGroup );
   addXmlMember( &codeGroup );
   updateMembershipCondition( &codeGroup );
   addChildCodeGroup( &codeGroup );

   Console::Write( L"Comparing the resolved code group " );
   Console::WriteLine( L"with the initial code group." );
   FirstMatchCodeGroup^ resolvedCodeGroup =
     ResolveGroupToEvidence( codeGroup );
   if ( CompareTwoCodeGroups( codeGroup, resolvedCodeGroup ) )
   {
     PrintCodeGroup( resolvedCodeGroup );
   }
   else
   {
     PrintCodeGroup( codeGroup );
   }

   Console::WriteLine( L"This sample completed successfully; "
   L"press Enter to exit." );
   Console::ReadLine();
  }

private:
  // Create a FirstMatchCodeGroup with an exclusive policy and membership
  // condition.
  static FirstMatchCodeGroup^ constructDefaultGroup()
  {
   // Construct a new FirstMatchCodeGroup with Read, Write, Append
   // and PathDiscovery access.
   // Create read access permission to the root directory on drive C.
   FileIOPermission^ rootFilePermissions =
     gcnew FileIOPermission( PermissionState::None );
   rootFilePermissions->AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess::Read;
   rootFilePermissions->SetPathList( FileIOPermissionAccess::Read, L"C:\\" );
   
   // Add a permission to a named permission set.
   NamedPermissionSet^ namedPermissions =
     gcnew NamedPermissionSet( L"RootPermissions" );
   namedPermissions->AddPermission( rootFilePermissions );
   
   // Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
   PolicyStatement^ policy = gcnew PolicyStatement(
     namedPermissions,PolicyStatementAttribute::Exclusive );
   
   // Create a FirstMatchCodeGroup with a membership condition that
   // matches all code, and an exclusive policy.
   FirstMatchCodeGroup^ codeGroup = gcnew FirstMatchCodeGroup(
     gcnew AllMembershipCondition,policy );

   // Set the name of the first match code group.
   codeGroup->Name = L"TempCodeGroup";

   // Set the description of the first match code group.
   codeGroup->Description = L"Temp folder permissions group";
   return codeGroup;
  }

  // Add file permission to restrict write access to all files
  // on the local machine.
  static void addPolicy( interior_ptr<FirstMatchCodeGroup^> codeGroup )
  {
   // Set the PolicyStatement property to a policy with read access to
   // the root directory on drive C.
   FileIOPermission^ rootFilePermissions =
     gcnew FileIOPermission( PermissionState::None );
   rootFilePermissions->AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess::Read;
   rootFilePermissions->SetPathList( FileIOPermissionAccess::Read, L"C:\\" );

   NamedPermissionSet^ namedPermissions =
     gcnew NamedPermissionSet( L"RootPermissions" );
   namedPermissions->AddPermission( rootFilePermissions );
   
   // Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
   PolicyStatement^ policy = gcnew PolicyStatement(
     namedPermissions,PolicyStatementAttribute::Exclusive );
   ( *codeGroup )->PolicyStatement = policy;
  }

  // Set the membership condition of the code group.
  static void updateMembershipCondition(
   interior_ptr<FirstMatchCodeGroup^> codeGroup )
  {
   // Set the membership condition of the specified FirstMatchCodeGroup
   // to the Intranet zone.
   ZoneMembershipCondition^ zoneCondition =
     gcnew ZoneMembershipCondition( SecurityZone::Intranet );
   ( *codeGroup )->MembershipCondition = zoneCondition;
  }

  // Create a child code group with read-access file permissions and add it
  // to the specified code group.
  static void addChildCodeGroup( interior_ptr<FirstMatchCodeGroup^> codeGroup )
  {
   // Create a first match code group with read access.
   FileIOPermission^ rootFilePermissions = gcnew FileIOPermission(
     PermissionState::None );
   rootFilePermissions->AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess::Read;
   rootFilePermissions->SetPathList( FileIOPermissionAccess::Read, L"C:\\" );

   PermissionSet^ permissions = gcnew PermissionSet(
     PermissionState::Unrestricted );
   permissions->AddPermission( rootFilePermissions );

   FirstMatchCodeGroup^ tempFolderCodeGroup =
     gcnew FirstMatchCodeGroup( gcnew AllMembershipCondition,
      gcnew PolicyStatement( permissions ) );
   
   // Set the name of the child code group and add it to
   // the specified code group.
   tempFolderCodeGroup->Name = L"Read-only code group";
   ( *codeGroup )->AddChild( tempFolderCodeGroup );
  }

  // Compare the two FirstMatchCodeGroups.
  static bool CompareTwoCodeGroups( FirstMatchCodeGroup^ firstCodeGroup,
   FirstMatchCodeGroup^ secondCodeGroup )
  {
   // Compare the two specified FirstMatchCodeGroups for equality.
   if ( firstCodeGroup->Equals( secondCodeGroup ) )
   {
     Console::WriteLine( L"The two code groups are equal." );
     return true;
   }
   else
   {
     Console::WriteLine( L"The two code groups are not equal." );
     return false;
   }
  }

  // Retrieve the resolved policy based on executing evidence found
  // in the specified code group.
  static String^ ResolveEvidence( CodeGroup^ codeGroup )
  {
   String^ policyString = L"None";
   
   // Resolve the policy based on the executing assembly's evidence.
   Assembly^ assembly = Members::typeid->Assembly;
   Evidence^ executingEvidence = assembly->Evidence;

   PolicyStatement^ policy = codeGroup->Resolve( executingEvidence );

   if ( policy != nullptr )
   {
     policyString = policy->ToString();
   }

   return policyString;
  }

  // Retrieve the resolved code group based on the evidence from the
  // specified code group.
  static FirstMatchCodeGroup^ ResolveGroupToEvidence(
   FirstMatchCodeGroup^ codeGroup )
  {
   // Resolve matching code groups to the executing assembly.
   Assembly^ assembly = Members::typeid->Assembly;
   Evidence^ evidence = assembly->Evidence;
   CodeGroup^ resolvedCodeGroup =
     codeGroup->ResolveMatchingCodeGroups( evidence );

   return dynamic_cast<FirstMatchCodeGroup^>(resolvedCodeGroup);
  }

  // If a domain attribute is not found in the specified
  // FirstMatchCodeGroup, add a child XML element identifying a custom
  // membership condition.
  static void addXmlMember( interior_ptr<FirstMatchCodeGroup^> codeGroup )
  {
   SecurityElement^ xmlElement = ( *codeGroup )->ToXml();

   SecurityElement^ rootElement = gcnew SecurityElement( L"CodeGroup" );

   if ( xmlElement->Attribute(L"domain") == nullptr )
   {
     SecurityElement^ newElement = gcnew SecurityElement(
     L"CustomMembershipCondition" );
     newElement->AddAttribute( L"class", L"CustomMembershipCondition" );
     newElement->AddAttribute( L"version", L"1" );
     newElement->AddAttribute( L"domain", L"contoso.com" );
     rootElement->AddChild( newElement );
     ( *codeGroup )->FromXml( rootElement );
   }

   Console::WriteLine( L"Added a custom membership condition:" );
   Console::WriteLine( rootElement );
  }

  // Print the properties of the specified code group to the console.
  static void PrintCodeGroup( CodeGroup^ codeGroup )
  {
   // Compare the type of the specified object with the
   // FirstMatchCodeGroup type.
   if ( !codeGroup->GetType()->Equals( FirstMatchCodeGroup::typeid ) )
   {
     throw gcnew ArgumentException( L"Expected the FirstMatchCodeGroup type." );
   }

   String^ codeGroupName = codeGroup->Name;
   String^ membershipCondition = codeGroup->MembershipCondition->ToString();
   
   String^ permissionSetName = codeGroup->PermissionSetName;

   int hashCode = codeGroup->GetHashCode();

   String^ mergeLogic = L"";
   if ( codeGroup->MergeLogic->Equals( L"First Match" ) )
   {
     mergeLogic = L"with first-match merge logic";
   }
   
   // Retrieve the class path for the FirstMatchCodeGroup.
   String^ firstMatchGroupClass = codeGroup->ToString();

   String^ attributeString = L"";
   // Retrieve the string representation of the FirstMatchCodeGroup's
   // attributes.
   if ( codeGroup->AttributeString != nullptr )
   {
     attributeString = codeGroup->AttributeString;
   }

   // Write a summary to the console window.
   Console::WriteLine( L"\n*** {0} summary ***", firstMatchGroupClass );
   Console::Write( L"A FirstMatchCodeGroup named " );
   Console::Write( L"{0}{1}", codeGroupName, mergeLogic );
   Console::Write( L" has been created with hash code({0}).", hashCode );
   Console::Write( L"\nThis code group contains a {0}", membershipCondition );
   Console::Write( L" membership condition with the " );
   Console::WriteLine( L"{0} permission set.", permissionSetName );

   Console::Write( L"The code group contains the following policy: " );
   Console::Write( ResolveEvidence( codeGroup ) );
   Console::Write( L"\nIt also contains the following attributes: " );
   Console::WriteLine( attributeString );

   int childCount = codeGroup->Children->Count;
   if ( childCount > 0 )
   {
     Console::Write( L"There are {0}", childCount );
     Console::WriteLine( L" child elements in the code group." );
     
     // Iterate through the child code groups to display their names
     // and then remove them from the specified code group.
     for ( int i = 0; i < childCount; i++ )
     {
      // Retrieve a child code group, which has been cast as a
      // FirstMatchCodeGroup type.
      FirstMatchCodeGroup^ childCodeGroup =
        dynamic_cast<FirstMatchCodeGroup^>(codeGroup->Children->default[ i ]);

      Console::Write( L"Removing the {0}.", childCodeGroup->Name );
      // Remove the child code group.
      codeGroup->RemoveChild( childCodeGroup );
     }
     Console::WriteLine();
   }
   else
   {
     Console::WriteLine( L" No child code groups were found in this"
     L" code group." );
   }
  }
};

int main()
{
  Members::Main();
}
//
// This sample produces the following output:
//
// The two code groups are equal.
// Added a custom membership condition:
//  <CustomMembershipCondition class="CustomMembershipCondition"
//               version="1"
//               domain="contoso.com"/>
//
// Comparing the resolved code group with the initial code group.
// The two code groups are not equal.
//
// *** System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup summary ***
// A FirstMatchCodeGroup named with first-match merge logic has been created
// with hash code(113151525).
// This code group contains a Zone - Intranet membership condition with the
// permission set. The code group contains the following policy:
// It also contains the following attributes:
// There are 1 child elements in the code group.
// Removing the Read-only code group.
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
using System;
using System.Security;
using System.Security.Policy;
using System.Security.Permissions;
using System.Reflection;

class Members
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create a new FirstMatchCodeGroup.
    FirstMatchCodeGroup codeGroup = constructDefaultGroup();

    // Create a deep copy of the FirstMatchCodeGroup.
    FirstMatchCodeGroup copyCodeGroup = 
      (FirstMatchCodeGroup)codeGroup.Copy();
    // Compare the original code group with the copy.
    CompareTwoCodeGroups(codeGroup, copyCodeGroup);

    addPolicy(ref codeGroup);
    addXmlMember(ref codeGroup);
    updateMembershipCondition(ref codeGroup);
    addChildCodeGroup(ref codeGroup);

    Console.Write("Comparing the resolved code group ");
    Console.WriteLine("with the initial code group.");
    FirstMatchCodeGroup resolvedCodeGroup =
      ResolveGroupToEvidence(codeGroup);
    if (CompareTwoCodeGroups(codeGroup, resolvedCodeGroup))
    {
      PrintCodeGroup(resolvedCodeGroup);
    }
    else
    {
      PrintCodeGroup(codeGroup);
    }
    
    Console.WriteLine("This sample completed successfully; " +
      "press Enter to exit.");
    Console.ReadLine();
  }

  // Create a FirstMatchCodeGroup with an exclusive policy and membership
  // condition.
  private static FirstMatchCodeGroup constructDefaultGroup()
  {
    // Construct a new FirstMatchCodeGroup with Read, Write, Append
    // and PathDiscovery access.
    // Create read access permission to the root directory on drive C.
    FileIOPermission rootFilePermissions =
      new FileIOPermission(PermissionState.None);
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read;
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read,"C:\\");

    // Add a permission to a named permission set.
    NamedPermissionSet namedPermissions =
      new NamedPermissionSet("RootPermissions");
    namedPermissions.AddPermission(rootFilePermissions);

    // Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
    PolicyStatement policy = new PolicyStatement(
      namedPermissions,PolicyStatementAttribute.Exclusive);

    // Create a FirstMatchCodeGroup with a membership condition that
    // matches all code, and an exclusive policy.
    FirstMatchCodeGroup codeGroup =
      new FirstMatchCodeGroup(
      new AllMembershipCondition(),
      policy);

    // Set the name of the first match code group.
    codeGroup.Name = "TempCodeGroup";

    // Set the description of the first match code group.
    codeGroup.Description = "Temp folder permissions group";

    return codeGroup;
  }

  // Add file permission to restrict write access to all files 
  // on the local machine.
  private static void addPolicy(ref FirstMatchCodeGroup codeGroup)
  {
    // Set the PolicyStatement property to a policy with read access to
    // the root directory on drive C.
    FileIOPermission rootFilePermissions =
      new FileIOPermission(PermissionState.None);
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read;
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read,"C:\\");

    NamedPermissionSet namedPermissions =
      new NamedPermissionSet("RootPermissions");
    namedPermissions.AddPermission(rootFilePermissions);

    // Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
    PolicyStatement policy = new PolicyStatement(
      namedPermissions,
      PolicyStatementAttribute.Exclusive);

    codeGroup.PolicyStatement = policy;
  }

  // Set the membership condition of the code group.
  private static void updateMembershipCondition(
    ref FirstMatchCodeGroup codeGroup)
  {
    // Set the membership condition of the specified FirstMatchCodeGroup
    // to the Intranet zone.
    ZoneMembershipCondition zoneCondition =
      new ZoneMembershipCondition(SecurityZone.Intranet);
    codeGroup.MembershipCondition = zoneCondition;
  }

  // Create a child code group with read-access file permissions and add it
  // to the specified code group.
  private static void addChildCodeGroup(ref FirstMatchCodeGroup codeGroup)
  {
    // Create a first match code group with read access.
    FileIOPermission rootFilePermissions = 
      new FileIOPermission(PermissionState.None);
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read;
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read,"C:\\");

    PermissionSet permissions =
      new PermissionSet(PermissionState.Unrestricted);
    permissions.AddPermission(rootFilePermissions);

    FirstMatchCodeGroup tempFolderCodeGroup = new FirstMatchCodeGroup(
      new AllMembershipCondition(), 
      new PolicyStatement(permissions));

    // Set the name of the child code group and add it to 
    // the specified code group.
    tempFolderCodeGroup.Name = "Read-only code group";
    codeGroup.AddChild(tempFolderCodeGroup);
  }

  // Compare the two FirstMatchCodeGroups.
  private static bool CompareTwoCodeGroups(
    FirstMatchCodeGroup firstCodeGroup, 
    FirstMatchCodeGroup secondCodeGroup)
  {
    // Compare the two specified FirstMatchCodeGroups for equality.
    if (firstCodeGroup.Equals(secondCodeGroup))
    {
      Console.WriteLine("The two code groups are equal.");
      return true;
    }
    else 
    {
      Console.WriteLine("The two code groups are not equal.");
      return false;
    }
  }

  // Retrieve the resolved policy based on executing evidence found 
  // in the specified code group.
  private static string ResolveEvidence(CodeGroup codeGroup)
  {
    string policyString = "None";

    // Resolve the policy based on the executing assembly's evidence.
    Assembly assembly = typeof(Members).Assembly;
    Evidence executingEvidence = assembly.Evidence;

    PolicyStatement policy = codeGroup.Resolve(executingEvidence);

    if (policy != null)
    {
      policyString = policy.ToString();
    }

    return policyString;
  }

  // Retrieve the resolved code group based on the evidence from the 
  // specified code group.
  private static FirstMatchCodeGroup ResolveGroupToEvidence(
    FirstMatchCodeGroup codeGroup)
  {
    // Resolve matching code groups to the executing assembly.
    Assembly assembly = typeof(Members).Assembly;
    Evidence evidence = assembly.Evidence;
    CodeGroup resolvedCodeGroup = 
      codeGroup.ResolveMatchingCodeGroups(evidence);

    return (FirstMatchCodeGroup)resolvedCodeGroup;
  }

  // If a domain attribute is not found in the specified 
  // FirstMatchCodeGroup, add a child XML element identifying a custom
  // membership condition.
  private static void addXmlMember(ref FirstMatchCodeGroup codeGroup)
  {
    SecurityElement xmlElement = codeGroup.ToXml();

    SecurityElement rootElement = new SecurityElement("CodeGroup");

    if (xmlElement.Attribute("domain") == null) 
    {
      SecurityElement newElement = 
        new SecurityElement("CustomMembershipCondition");
      newElement.AddAttribute("class","CustomMembershipCondition");
      newElement.AddAttribute("version","1");
      newElement.AddAttribute("domain","contoso.com");

      rootElement.AddChild(newElement);

      codeGroup.FromXml(rootElement);
    }

    Console.WriteLine("Added a custom membership condition:");
    Console.WriteLine(rootElement.ToString());
  }

  // Print the properties of the specified code group to the console.
  private static void PrintCodeGroup(CodeGroup codeGroup)
  {
    // Compare the type of the specified object with the
    // FirstMatchCodeGroup type.
    if (!codeGroup.GetType().Equals(typeof(FirstMatchCodeGroup)))
    {
      throw new ArgumentException(
        "Expected the FirstMatchCodeGroup type.");
    }
    
    string codeGroupName = codeGroup.Name;
    string membershipCondition = codeGroup.MembershipCondition.ToString();
    string permissionSetName = codeGroup.PermissionSetName;

    int hashCode = codeGroup.GetHashCode();

    string mergeLogic = "";
    if (codeGroup.MergeLogic.Equals("First Match"))
    {
      mergeLogic = "with first-match merge logic";
    }

    // Retrieve the class path for the FirstMatchCodeGroup.
    string firstMatchGroupClass = codeGroup.ToString();

    string attributeString = "";
    // Retrieve the string representation of the FirstMatchCodeGroup's
    // attributes.
    if (codeGroup.AttributeString != null)
    {
      attributeString = codeGroup.AttributeString;
    }

    // Write a summary to the console window.
    Console.WriteLine("\n*** " + firstMatchGroupClass + " summary ***");
    Console.Write("A FirstMatchCodeGroup named ");
    Console.Write(codeGroupName + mergeLogic);
    Console.Write(" has been created with hash code(" + hashCode + ").");
    Console.Write("\nThis code group contains a " + membershipCondition);
    Console.Write(" membership condition with the ");
    Console.WriteLine(permissionSetName + " permission set.");

    Console.Write("The code group contains the following policy: ");
    Console.Write(ResolveEvidence(codeGroup));
    Console.Write("\nIt also contains the following attributes: ");
    Console.WriteLine(attributeString);

    int childCount = codeGroup.Children.Count;
    if (childCount > 0 )
    {
      Console.Write("There are " + childCount);
      Console.WriteLine(" child elements in the code group.");

      // Iterate through the child code groups to display their names
      // and then remove them from the specified code group.
      for (int i=0; i < childCount; i++)
      {
        // Retrieve a child code group, which has been cast as a
        // FirstMatchCodeGroup type.
        FirstMatchCodeGroup childCodeGroup = 
          (FirstMatchCodeGroup)codeGroup.Children[i];

        Console.Write("Removing the " + childCodeGroup.Name + ".");
        // Remove the child code group.
        codeGroup.RemoveChild(childCodeGroup);
      }

      Console.WriteLine();
    }
    else
    {
      Console.WriteLine(" No child code groups were found in this" + 
        " code group.");
    }
  }
}
//
// This sample produces the following output:
//
// The two code groups are equal.
// Added a custom membership condition:
//  <CustomMembershipCondition class="CustomMembershipCondition"
//               version="1"
//               domain="contoso.com"/>
//
// Comparing the resolved code group with the initial code group.
// The two code groups are not equal.
//
// *** System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup summary ***
// A FirstMatchCodeGroup named with first-match merge logic has been created
// with hash code(113151525).
// This code group contains a Zone - Intranet membership condition with the 
// permission set. The code group contains the following policy: 
// It also contains the following attributes:
// There are 1 child elements in the code group.
// Removing the Read-only code group.
// This sample completed successfully; press Enter to exit.
Imports System.Security
Imports System.Security.Policy
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Reflection
Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  ' Event handler for Run button.
  Private Sub Button1_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    tbxOutput.Cursor = Cursors.WaitCursor
    tbxOutput.Text = ""

    ' Create a new FirstMatchCodeGroup.
    Dim codeGroup As FirstMatchCodeGroup = constructDefaultGroup()

    ' Create a deep copy of the FirstMatchCodeGroup.
    Dim copyCodeGroup As FirstMatchCodeGroup
    copyCodeGroup = CType(codeGroup.Copy(), FirstMatchCodeGroup)

    ' Compare the original code group with the copy.
    CompareTwoCodeGroups(codeGroup, copyCodeGroup)

    addPolicy(codeGroup)
    addXmlMember(codeGroup)
    updateMembershipCondition(codeGroup)
    addChildCodeGroup(codeGroup)

    Write("Comparing the resolved code group ")
    WriteLine("with the initial code group.")

    Dim resolvedCodeGroup As FirstMatchCodeGroup
    resolvedCodeGroup = ResolveGroupToEvidence(codeGroup)
    If (CompareTwoCodeGroups(codeGroup, resolvedCodeGroup)) Then
      PrintCodeGroup(resolvedCodeGroup)
    Else
      PrintCodeGroup(codeGroup)
    End If

    ' Reset the cursor and conclude application.
    tbxOutput.AppendText(vbCrLf + "This sample completed " + _
      "successfully; press Exit to continue.")
    tbxOutput.Cursor = Cursors.Default
  End Sub
  ' Create a FirstMatchCodeGroup with an exclusive policy and membership
  ' condition.
  Private Function constructDefaultGroup() As FirstMatchCodeGroup
    ' Construct a new FirstMatchCodeGroup with Read, Write, Append 
    ' and PathDiscovery access.
    ' Create read access permission to the root directory on drive C.
    Dim rootFilePermissions As New FileIOPermission(PermissionState.None)
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read, "C:\\")

    ' Add a permission to a named permission set.
    Dim namedPermissions As New NamedPermissionSet("RootPermissions")
    namedPermissions.AddPermission(rootFilePermissions)

    ' Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
    Dim policy As New PolicyStatement( _
      namedPermissions, _
      PolicyStatementAttribute.Exclusive)

    ' Create a FirstMatchCodeGroup with a membership condition that 
    ' matches all code, and an exclusive policy.
    Dim codeGroup As New FirstMatchCodeGroup( _
      New AllMembershipCondition, _
      policy)

    ' Set the name of the first match code group.
    codeGroup.Name = "TempCodeGroup"

    ' Set the description of the first match code group.
    codeGroup.Description = "Temp folder permissions group"

    Return codeGroup
  End Function

  ' Add file permission to restrict write access to all files 
  ' on the local machine.
  Private Sub addPolicy(ByRef codeGroup As FirstMatchCodeGroup)
    ' Set the PolicyStatement property to a policy with read access to the
    ' root directory on drive C.
    Dim rootFilePermissions As New FileIOPermission(PermissionState.None)
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read, "C:\\")

    Dim namedPermissions As New NamedPermissionSet("RootPermissions")
    namedPermissions.AddPermission(rootFilePermissions)

    ' Create a PolicyStatement with exclusive rights to the policy.
    Dim policy As New PolicyStatement( _
      namedPermissions, _
      PolicyStatementAttribute.Exclusive)

    codeGroup.PolicyStatement = policy
  End Sub

  ' Set the membership condition of the code group.
  Private Sub updateMembershipCondition( _
    ByRef codeGroup As FirstMatchCodeGroup)

    ' Set the membership condition of the specified FirstMatchCodeGroup 
    ' to the Intranet zone.
    Dim zoneCondition As _
      New ZoneMembershipCondition(SecurityZone.Intranet)
    codeGroup.MembershipCondition = zoneCondition
  End Sub

  ' Create a child code group with read-access file permissions and add it
  ' to the specified code group.
  Private Sub addChildCodeGroup(ByRef codegroup As FirstMatchCodeGroup)
    ' Create a first match code group with read access.
    Dim rootFilePermissions As New FileIOPermission(PermissionState.None)
    rootFilePermissions.AllLocalFiles = FileIOPermissionAccess.Read
    rootFilePermissions.SetPathList(FileIOPermissionAccess.Read, "C:\\")

    Dim permissions As New PermissionSet(PermissionState.Unrestricted)
    permissions.AddPermission(rootFilePermissions)

    Dim tempFolderCodeGroup = New FirstMatchCodeGroup( _
      New AllMembershipCondition, _
      New PolicyStatement(permissions))

    ' Set the name of the child code group and add it to the specified
    ' code group.
    tempFolderCodeGroup.Name = "Read-only code group"
    codegroup.AddChild(tempFolderCodeGroup)
  End Sub

  ' Compare the two FirstMatchCodeGroups.
  Private Function CompareTwoCodeGroups( _
    ByVal firstCodeGroup As FirstMatchCodeGroup, _
    ByVal secondCodeGroup As FirstMatchCodeGroup) As Boolean

    ' Compare the two specified FirstMatchCodeGroups for equality.
    If (firstCodeGroup.Equals(secondCodeGroup)) Then

      WriteLine("The two code groups are equal.")
      Return True
    Else
      WriteLine("The two code groups are not equal.")
      Return False
    End If
  End Function

  ' Retrieve the resolved policy based on executing evidence found 
  ' in the specified code group.
  Private Function ResolveEvidence(ByVal codeGroup As CodeGroup) As String
    Dim policyString As String = "None"

    ' Resolve the policy based on the executing assembly's evidence.
    Dim executingAssembly As [Assembly] = Me.GetType().Assembly
    Dim executingEvidence As Evidence
    executingEvidence = executingAssembly.Evidence

    Dim policy As PolicyStatement = codeGroup.Resolve(executingEvidence)

    If (Not policy Is Nothing) Then
      policyString = policy.ToString()
    End If

    Return policyString
  End Function

  ' Retrieve the resolved code group based on the evidence from the 
  ' specified code group.
  Private Function ResolveGroupToEvidence( _
    ByVal codegroup As FirstMatchCodeGroup) _
    As FirstMatchCodeGroup

    ' Resolve matching code groups to the executing assembly.
    Dim executingAssembly As [Assembly] = Me.GetType().Assembly
    Dim evidence As Evidence = executingAssembly.Evidence
    Dim resolvedCodeGroup As CodeGroup
    resolvedCodeGroup = codegroup.ResolveMatchingCodeGroups(Evidence)

    Return CType(resolvedCodeGroup, FirstMatchCodeGroup)
  End Function

  ' If a domain attribute is not found in the specified FirstMatchCodeGroup,
  ' add a child XML element identifying a custom membership condition.
  Private Sub addXmlMember(ByRef codeGroup As FirstMatchCodeGroup)
    Dim xmlElement As SecurityElement = codeGroup.ToXml()

    Dim rootElement As New SecurityElement("CodeGroup")

    If (xmlElement.Attribute("domain") Is Nothing) Then
      Dim newElement As New SecurityElement("CustomMembershipCondition")
      newElement.AddAttribute("class", "CustomMembershipCondition")
      newElement.AddAttribute("version", "1")
      newElement.AddAttribute("domain", "contoso.com")

      rootElement.AddChild(newElement)

      codeGroup.FromXml(rootElement)
    End If

    WriteLine("Added a custom membership condition:")
    WriteLine(rootElement.ToString())
  End Sub

  ' Print the properties of the specified code group to the console.
  Private Sub PrintCodeGroup(ByVal codeGroup As CodeGroup)
    ' Compare the type of the specified object with the
    ' FirstMatchCodeGroup type.
    If (Not codeGroup.GetType() Is GetType(FirstMatchCodeGroup)) Then
      Throw New ArgumentException( _
        "Expected the FirstMatchCodeGroup type.")

    End If

    Dim codeGroupName As String = codeGroup.Name
    Dim membershipCondition As String
    membershipCondition = codeGroup.MembershipCondition.ToString()

    Dim permissionSetName As String = codeGroup.PermissionSetName

    Dim hashCode As Integer = codeGroup.GetHashCode()

    Dim mergeLogic As String = ""
    If (codeGroup.MergeLogic.Equals("First Match")) Then
      mergeLogic = "with first-match merge logic"
    End If

    ' Retrieve the class path for the FirstMatchCodeGroup.
    Dim firstMatchGroupClass As String = codeGroup.ToString()

    Dim attributeString As String = ""
    ' Retrieve the string representation of the FirstMatchCodeGroup's
    ' attributes.
    If (Not codeGroup.AttributeString Is Nothing) Then
      attributeString = codeGroup.AttributeString
    End If

    ' Write a summary to the console window.
    WriteLine(vbCrLf + "* " + firstMatchGroupClass + " summary *")
    Write("A FirstMatchCodeGroup named ")
    Write(codeGroupName + mergeLogic)
    Write(" has been created with hash code ")
    WriteLine(hashCode.ToString() + ". ")

    Write("This code group contains a " + membershipCondition)
    Write(" membership condition with the ")
    Write(permissionSetName + " permission set. ")

    Write("The code group contains the following policy: ")
    Write(ResolveEvidence(codeGroup) + ". ")
    Write("It also contains the following attributes: ")
    WriteLine(attributeString)

    Dim childCount As Integer = codeGroup.Children.Count
    If (childCount > 0) Then
      Write("There are " + childCount.ToString())
      WriteLine(" child elements in the code group.")

      ' Iterate through the child code groups to display their names
      ' and then remove them from the specified code group.
      For i As Int16 = 0 To childCount - 1 Step 1
        ' Retrieve each child explicitly casted as a 
        ' FirstMatchCodeGroup type.
        Dim childCodeGroup As FirstMatchCodeGroup
        childCodeGroup = _
          CType(codeGroup.Children(i), FirstMatchCodeGroup)

        Write("Removing the " + childCodeGroup.Name + ".")
        ' Remove the child code group.
        codeGroup.RemoveChild(childCodeGroup)
      Next

      WriteLine("")
    Else
      WriteLine("No child code groups were found in this code group.")
    End If
  End Sub

  Private Sub WriteLine(ByVal message As String)
    tbxOutput.AppendText(message + vbCrLf)

  End Sub

  Private Sub Write(ByVal message As String)
    tbxOutput.AppendText(message)

  End Sub

  ' Event handler for Exit button.
  Private Sub Button2_Click( _
    ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    Application.Exit()
  End Sub
#Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    'This call is required by the Windows Form Designer.
    InitializeComponent()

    'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing Then
      If Not (components Is Nothing) Then
        components.Dispose()
      End If
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer. 
  'Do not modify it using the code editor.
  Friend WithEvents Panel2 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Panel1 As System.Windows.Forms.Panel
  Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button
  Friend WithEvents tbxOutput As System.Windows.Forms.RichTextBox
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    Me.Panel2 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.Panel1 = New System.Windows.Forms.Panel
    Me.tbxOutput = New System.Windows.Forms.RichTextBox
    Me.Panel2.SuspendLayout()
    Me.Panel1.SuspendLayout()
    Me.SuspendLayout()
    '
    'Panel2
    '
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button1)
    Me.Panel2.Controls.Add(Me.Button2)
    Me.Panel2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Bottom
    Me.Panel2.DockPadding.All = 20
    Me.Panel2.Location = New System.Drawing.Point(0, 320)
    Me.Panel2.Name = "Panel2"
    Me.Panel2.Size = New System.Drawing.Size(616, 64)
    Me.Panel2.TabIndex = 1
    '
    'Button1
    '
    Me.Button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button1.Font = New System.Drawing.Font( _
      "Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(446, 20)
    Me.Button1.Name = "Button1"
    Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button1.TabIndex = 2
    Me.Button1.Text = "&Run"
    '
    'Button2
    '
    Me.Button2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Right
    Me.Button2.Font = New System.Drawing.Font( _
      "Microsoft Sans Serif", _
      9.0!, _
      System.Drawing.FontStyle.Regular, _
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, _
      CType(0, Byte))
    Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(521, 20)
    Me.Button2.Name = "Button2"
    Me.Button2.Size = New System.Drawing.Size(75, 24)
    Me.Button2.TabIndex = 3
    Me.Button2.Text = "E&xit"
    '
    'Panel1
    '
    Me.Panel1.Controls.Add(Me.tbxOutput)
    Me.Panel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.Panel1.DockPadding.All = 20
    Me.Panel1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.Panel1.Name = "Panel1"
    Me.Panel1.Size = New System.Drawing.Size(616, 320)
    Me.Panel1.TabIndex = 2
    '
    'tbxOutput
    '
    Me.tbxOutput.AccessibleDescription = _
      "Displays output from application."
    Me.tbxOutput.AccessibleName = "Output textbox."
    Me.tbxOutput.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
    Me.tbxOutput.Location = New System.Drawing.Point(20, 20)
    Me.tbxOutput.Name = "tbxOutput"
    Me.tbxOutput.Size = New System.Drawing.Size(576, 280)
    Me.tbxOutput.TabIndex = 1
    Me.tbxOutput.Text = "Click the Run button to run the application."
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(6, 15)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(616, 384)
    Me.Controls.Add(Me.Panel1)
    Me.Controls.Add(Me.Panel2)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "FirstMatchCodeGroup"
    Me.Panel2.ResumeLayout(False)
    Me.Panel1.ResumeLayout(False)
    Me.ResumeLayout(False)

  End Sub

#End Region
End Class
'
' This sample produces the following output:
'
' The two code groups are equal.
' Added a custom membership condition:
'  <CustomMembershipCondition class="CustomMembershipCondition"
'                version="1"
'                domain="contoso.com"/>
' 
' Comparing the resolved code group with the initial code group.
' The two code groups are not equal.
' 
' * System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup summary *
' A FirstMatchCodeGroup named with first-match merge logic has been created
' with hash code 113155593. This code group contains a Zone - Intranet 
' membership condition with the permission set. The code group contains the
' following policy: None. It also contains the following attributes: 
' There are 1 child elements in the code group.
' Removing the Read-only code group.
' 
' This sample completed successfully; press Exit to continue.

Poznámky

Skupiny kódu jsou stavebními bloky zásad zabezpečení přístupu kódu. Každá úroveň zásad se skládá z kořenové skupiny kódu, která může mít podřízené skupiny kódu. Každá podřízená skupina kódu může mít své vlastní podřízené skupiny kódu; toto chování se rozšiřuje na libovolný počet úrovní, které tvoří strom. Každá skupina kódu má podmínku členství, která určuje, jestli dané sestavení patří na základě důkazů pro toto sestavení. Zásady používají pouze skupiny kódu, jejichž podmínky členství odpovídají danému sestavení a jejich podřízeným skupinám kódu.

Stejně jako každá skupina kódu platí pouze v případě, FirstMatchCodeGroup že její podmínka členství odpovídá důkazům pro sestavení. Pokud existuje shoda, testuje podmínku členství každého podřízeného dítěte v pořadí a zastaví se, když nastane první shoda. Výsledkem FirstMatchCodeGroup je sjednocení prohlášení o zásadách kořenové skupiny kódu a prohlášení o zásadách první podřízené skupiny kódu této skupiny kódu, která odpovídá.

FirstMatchCodeGroup je určen pro programové použití hostiteli domény aplikace k nastavení zásad domény.

Konstruktory

FirstMatchCodeGroup(IMembershipCondition, PolicyStatement)

Inicializuje novou instanci FirstMatchCodeGroup třídy.

Vlastnosti

AttributeString

Získá řetězcovou reprezentaci atributů příkazu zásad pro skupinu kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
Children

Získá nebo nastaví seřazený seznam podřízených skupin kódu skupiny kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
Description

Získá nebo nastaví popis skupiny kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
MembershipCondition

Získá nebo nastaví podmínku členství ve skupině kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
MergeLogic

Získá logiku sloučení.

Name

Získá nebo nastaví název skupiny kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
PermissionSetName

Získá název pojmenované sady oprávnění pro skupinu kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
PolicyStatement

Získá nebo nastaví příkaz zásad přidružený ke skupině kódu.

(Zděděno od CodeGroup)

Metody

AddChild(CodeGroup)

Přidá do aktuální skupiny kódu podřízenou skupinu kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
Copy()

Vytvoří hlubokou kopii skupiny kódu.

CreateXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Při přepsání v odvozené třídě serializuje vlastnosti a vnitřní stav specifické pro odvozenou skupinu kódu a přidá serializaci do zadané SecurityElement.

(Zděděno od CodeGroup)
Equals(CodeGroup, Boolean)

Určuje, zda je zadaná skupina kódu ekvivalentní aktuální skupině kódu, zkontroluje také podřízené skupiny kódu, pokud je zadána.

(Zděděno od CodeGroup)
Equals(Object)

Určuje, zda je zadaná skupina kódu ekvivalentní aktuální skupině kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje objekt zabezpečení s daným stavem z kódování XML.

(Zděděno od CodeGroup)
FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Rekonstruuje objekt zabezpečení s danou úrovní stavu a zásad z kódování XML.

(Zděděno od CodeGroup)
GetHashCode()

Získá hash kód aktuální skupiny kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ParseXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Při přepsání v odvozené třídě rekonstruuje vlastnosti a vnitřní stav specifické pro odvozenou skupinu kódu ze zadané SecurityElement.

(Zděděno od CodeGroup)
RemoveChild(CodeGroup)

Odebere zadanou podřízenou skupinu kódu.

(Zděděno od CodeGroup)
Resolve(Evidence)

Řeší zásady pro skupinu kódu a její potomky pro sadu důkazů.

ResolveMatchingCodeGroups(Evidence)

Řeší odpovídající skupiny kódu.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)
ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

(Zděděno od CodeGroup)
ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení, jeho aktuální stav a úroveň zásad, ve které kód existuje.

(Zděděno od CodeGroup)

Platí pro