Hash.MD5 Vlastnost

Definice

MD5 Získá hodnotu hash sestavení.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ MD5 { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public byte[] MD5 { get; }
member this.MD5 : byte[]
Public ReadOnly Property MD5 As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Bajtové pole, které představuje MD5 hodnotu hash sestavení.

Poznámky

Sestavení zadané v konstruktoru třídy poskytuje bajty pro výpočet hash.

Kvůli problémům s kolizemi s MD5 doporučuje Microsoft SHA256.

Platí pro