Hash.SHA1 Vlastnost

Definice

SHA1 Získá hodnotu hash sestavení.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ SHA1 { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public byte[] SHA1 { get; }
member this.SHA1 : byte[]
Public ReadOnly Property SHA1 As Byte()

Hodnota vlastnosti

Byte[]

Bajtové pole, které představuje SHA1 hodnotu hash sestavení.

Příklady

Následující příklad vypočítá SHA1 hodnotu hash a myAssembly uloží ji do hashcode.

Hash^ hash = gcnew Hash( myAssembly );
array<Byte>^ hashcode = hash->SHA1;
Hash hash = new Hash ( myAssembly );
Byte[] hashcode = hash.SHA1;
Dim hash As New Hash(myAssembly)
Dim hashcode As Byte() = hash.SHA1

Poznámky

Sestavení zadané v konstruktoru poskytuje bajty pro výpočet hodnoty hash.

Kvůli problémům se kolizemi s SHA1 doporučuje Microsoft SHA256.

Platí pro