IMembershipCondition.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je zadaná Object hodnota rovna aktuálnímu Object.

public:
 bool Equals(System::Object ^ obj);
public bool Equals (object obj);
abstract member Equals : obj -> bool
Public Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Porovnání Object s aktuálním Object.

Návraty

Boolean

true je-li zadaná Object hodnota rovna aktuálnímu ; Objectv opačném případě false.

Platí pro