NetCodeGroup.MergeLogic Vlastnost

Definice

Získá logiku, která se má použít pro slučování skupin.

public:
 virtual property System::String ^ MergeLogic { System::String ^ get(); };
public override string MergeLogic { get; }
member this.MergeLogic : string
Public Overrides ReadOnly Property MergeLogic As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec "Union".

Platí pro