PublisherMembershipCondition Třída

Definice

Určuje, zda sestavení patří do skupiny kódu otestováním certifikátu Authenticode X. 509 v3 vydavatele softwaru. Tuto třídu nelze zdědit.

public ref class PublisherMembershipCondition sealed : System::Security::ISecurityEncodable, System::Security::Policy::IMembershipCondition
public ref class PublisherMembershipCondition sealed : System::Security::Policy::IMembershipCondition
public ref class PublisherMembershipCondition sealed
public sealed class PublisherMembershipCondition : System.Security.ISecurityEncodable, System.Security.Policy.IMembershipCondition
[System.Serializable]
public sealed class PublisherMembershipCondition : System.Security.Policy.IMembershipCondition
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class PublisherMembershipCondition
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class PublisherMembershipCondition : System.Security.Policy.IMembershipCondition
type PublisherMembershipCondition = class
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
  interface IMembershipCondition
[<System.Serializable>]
type PublisherMembershipCondition = class
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PublisherMembershipCondition = class
  interface IMembershipCondition
  interface ISecurityEncodable
  interface ISecurityPolicyEncodable
Public NotInheritable Class PublisherMembershipCondition
Implements IMembershipCondition, ISecurityEncodable
Public NotInheritable Class PublisherMembershipCondition
Implements IMembershipCondition
Public NotInheritable Class PublisherMembershipCondition
Dědičnost
PublisherMembershipCondition
Atributy
Implementuje

Poznámky

Sestavení kódu splňuje podmínku členství vydavatele, pokud je tento kód podepsán zadaným vydavatelem softwaru.

Ve výchozím nastavení zabezpečení přístupu kódu (CAS) nekontroluje Publisher legitimaci. Pokud Váš počítač má vlastní skupinu kódu založenou na PublisherMembershipCondition třídě, můžete zvýšit výkon tím, že vynecháte ověření podpisu Authenticode. K tomu je potřeba nakonfigurovat modul runtime tak, aby neposkytoval Publisher legitimaci CAS. Další informace o konfiguraci této možnosti a o tom, které aplikace ji mohou používat, naleznete v tématu elementu.

Konstruktory

PublisherMembershipCondition(X509Certificate)

Inicializuje novou instanci PublisherMembershipCondition třídy pomocí certifikátu Authenticode X. 509 v3, který určuje členství.

Vlastnosti

Certificate

Získá nebo nastaví certifikát Authenticode X. 509 v3, pro který se podmínka členství testuje.

Metody

Check(Evidence)

Určuje, zda zadaný legitimace splňuje podmínku členství.

Copy()

Vytvoří ekvivalentní kopii podmínky členství.

Equals(Object)

Určuje, zda je certifikát vydavatele ze zadaného objektu stejný jako certifikát vydavatele obsažený v aktuálním PublisherMembershipCondition .

FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

FromXml(SecurityElement, PolicyLevel)

Rekonstruuje objekt zabezpečení se zadaným stavem z kódování XML.

GetHashCode()

Získá kód hodnoty hash aktuální podmínky členství.

GetType()

Získá Type aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci PublisherMembershipCondition .

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuálního stavu.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav se zadaným PolicyLevel .

Platí pro