SiteMembershipCondition.Check(Evidence) Metoda

Definice

Určuje, zda zadaný důkaz splňuje podmínku členství.

public:
 virtual bool Check(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public bool Check (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
override this.Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
Public Function Check (evidence As Evidence) As Boolean

Parametry

evidence
Evidence

Proti Evidence kterému se má test provést.

Návraty

Boolean

true pokud zadané důkazy splňují podmínku členství; falsev opačném případě .

Implementuje

Výjimky

Vlastnost Site je null.

Poznámky

Tato podmínka členství testuje pouze Site důkazy.

Platí pro