StrongNameMembershipCondition.Check(Evidence) Metoda

Definice

Určuje, zda zadaný důkaz splňuje podmínku členství.

public:
 virtual bool Check(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public bool Check (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
override this.Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
Public Function Check (evidence As Evidence) As Boolean

Parametry

evidence
Evidence

Proti Evidence kterému se má test provést.

Návraty

Boolean

true pokud zadané důkazy splňují podmínku členství; falsev opačném případě .

Implementuje

Poznámky

Tato podmínka členství testuje pouze objekt důkazu StrongName .

Podmínka členství je splněna, pokud zadané důkazy obsahují StrongName stejný StrongName (veřejný klíč, název a verzi), jak je uvedeno v StrongNameMembershipCondition.

Platí pro