StrongNameMembershipCondition.ToXml Metoda

Definice

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

Přetížení

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav se zadaným PolicyLevel.

ToXml()

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav.

public:
 virtual System::Security::SecurityElement ^ ToXml();
public System.Security.SecurityElement ToXml ();
abstract member ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
override this.ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
Public Function ToXml () As SecurityElement

Návraty

SecurityElement

Kódování XML objektu zabezpečení, včetně všech informací o stavu.

Implementuje

Platí pro

ToXml(PolicyLevel)

Vytvoří kódování XML objektu zabezpečení a jeho aktuální stav se zadaným PolicyLevel.

public:
 virtual System::Security::SecurityElement ^ ToXml(System::Security::Policy::PolicyLevel ^ level);
public System.Security.SecurityElement ToXml (System.Security.Policy.PolicyLevel level);
abstract member ToXml : System.Security.Policy.PolicyLevel -> System.Security.SecurityElement
override this.ToXml : System.Security.Policy.PolicyLevel -> System.Security.SecurityElement
Public Function ToXml (level As PolicyLevel) As SecurityElement

Parametry

level
PolicyLevel

Kontext PolicyLevel , který se používá k překladu NamedPermissionSet odkazů.

Návraty

SecurityElement

Kódování XML objektu zabezpečení, včetně všech informací o stavu.

Implementuje

Platí pro