UrlMembershipCondition.Url Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví adresu URL, pro kterou podmínky členství testuje.

public:
 property System::String ^ Url { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Url { get; set; }
member this.Url : string with get, set
Public Property Url As String

Hodnota vlastnosti

String

Adresa URL, pro kterou se podmínky členství testuje.

Výjimky

Došlo k pokusu o nastavení Url null.

Hodnota není absolutní adresou URL.

Poznámky

Úplná adresa URL se považuje za protokol (HTTP, HTTPS, FTP) a soubor. Je to například http://www.fourthcoffee.com/process/grind.htm úplná adresa URL.

Adresy URL se dají přesně shodovat nebo zástupným znakem v konečné pozici. Je to například http://www.fourthcoffee.com/process/* adresa URL se zástupným znakem.

Platí pro