SecurityCriticalScope Výčet

Definice

Upozornění

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Určuje rozsah SecurityCriticalAttribute .Specifies the scope of a SecurityCriticalAttribute.

public enum class SecurityCriticalScope
public enum SecurityCriticalScope
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public enum SecurityCriticalScope
type SecurityCriticalScope = 
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
type SecurityCriticalScope = 
Public Enum SecurityCriticalScope
Dědičnost
SecurityCriticalScope
Atributy

Pole

Everything 1

Atribut platí pro veškerý kód, který následuje za ním.The attribute applies to all code that follows it.

Explicit 0

Atribut se vztahuje pouze na okamžitý cíl.The attribute applies only to the immediate target.

Poznámky

Kód kritický pro zabezpečení je jakýkoli kód, který chrání citlivé prostředky a zpřístupňuje zprostředkovaný přístup k prostředku k nedůvěryhodnému nebo částečně důvěryhodnému kódu prováděním nezbytných zvýšení oprávnění.Security-critical code is any code that protects sensitive resources and exposes brokered access to the resource to untrusted or partially trusted code by performing the necessary elevation of privilege operations.

Platí pro