SecurityException.FirstPermissionThatFailed Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví první oprávnění v sadě oprávnění nebo kolekci sad oprávnění, která selhala požadavek.

public:
 property System::Security::IPermission ^ FirstPermissionThatFailed { System::Security::IPermission ^ get(); void set(System::Security::IPermission ^ value); };
public System.Security.IPermission FirstPermissionThatFailed { get; set; }
member this.FirstPermissionThatFailed : System.Security.IPermission with get, set
Public Property FirstPermissionThatFailed As IPermission

Hodnota vlastnosti

IPermission

Objekt IPermission představující první oprávnění, které selhalo.

Poznámky

Pokud je požadovaným objektem kolekce oprávnění nebo sady oprávnění, FirstPermissionThatFailed představuje pouze první oprávnění, která způsobila výjimku. Další oprávnění v sadě nebo kolekci můžou také způsobit selhání poptávky.

Platí pro