SecurityException.Method Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví informace o metodě přidružené k výjimce.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ Method { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); void set(System::Reflection::MethodInfo ^ value); };
public System.Reflection.MethodInfo? Method { get; set; }
public System.Reflection.MethodInfo Method { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Reflection.MethodInfo Method { get; set; }
member this.Method : System.Reflection.MethodInfo with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.Method : System.Reflection.MethodInfo with get, set
Public Property Method As MethodInfo

Hodnota vlastnosti

MethodInfo

Objekt MethodInfo popisující metodu.

Atributy

Poznámky

Důležité

Použití instance tohoto objektu s nedůvěryhodnými daty je bezpečnostní riziko. Tento objekt použijte pouze s důvěryhodnými daty. Další informace najdete v tématu ověření dat.

Tato vlastnost obsahuje jednu z následujících možností:

  • Informace o metodě, kterou se neúspěšné sestavení spustilo při kontrole zabezpečení, která aktivovala výjimku.

  • Informace o metodě, která u zásobníku volání umístila PermitOnly akci nebo Deny akci zabezpečení, v případě selhání způsobeného chybou PermitOnly nebo Deny.

  • null, v případě selhání, které není možné přiřazovat ke konkrétní metodě.

Objekt MethodInfo poskytuje název metody, název třídy a informace o názvu sestavení, které jedinečně identifikuje metodu.

Platí pro