SecurityZone Výčet

Definice

Definuje celočíselné hodnoty odpovídající zónám zabezpečení používaným zásadami zabezpečení.Defines the integer values corresponding to security zones used by security policy.

public enum class SecurityZone
public enum SecurityZone
[System.Serializable]
public enum SecurityZone
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum SecurityZone
type SecurityZone = 
Public Enum SecurityZone
Dědičnost
SecurityZone
Atributy

Pole

Internet 3

Zóna Internet se používá pro weby na internetu, které nepatří do jiné zóny.The Internet zone is used for the Web sites on the Internet that do not belong to another zone.

Intranet 1

Zóna místního intranetu se používá pro obsah umístěný v intranetu společnosti.The local intranet zone is used for content located on a company's intranet. Vzhledem k tomu, že se servery a informace nacházejí v bráně firewall společnosti, může uživatel nebo společnost přiřadit obsahu v intranetu vyšší úroveň důvěryhodnosti.Because the servers and information would be within a company's firewall, a user or company could assign a higher trust level to the content on the intranet.

MyComputer 0

Zóna místního počítače je implicitní zóna používaná pro obsah, který existuje v počítači uživatele.The local computer zone is an implicit zone used for content that exists on the user's computer.

NoZone -1

Není zadaná žádná zóna.No zone is specified.

Trusted 2

Zóna důvěryhodných serverů se používá pro obsah umístěný na webech, které se považují za přísnější nebo důvěryhodné než jiné weby na internetu.The trusted sites zone is used for content located on Web sites considered more reputable or trustworthy than other sites on the Internet. Uživatelé můžou tuto zónu použít k přiřazení vyšší úrovně důvěryhodnosti těmto lokalitám, aby se minimalizoval počet požadavků na ověření.Users can use this zone to assign a higher trust level to these sites to minimize the number of authentication requests. Adresy URL těchto důvěryhodných webů je nutné namapovat do této zóny uživatelem.The URLs of these trusted Web sites need to be mapped into this zone by the user.

Untrusted 4

Zóna serverů s omezeným přístupem se používá pro weby s obsahem, který by mohl způsobit, že došlo k potížím při jejich stažení.The restricted sites zone is used for Web sites with content that could cause, or could have caused, problems when downloaded. Adresy URL těchto nedůvěryhodných webů je nutné namapovat do této zóny uživatelem.The URLs of these untrusted Web sites need to be mapped into this zone by the user.

Poznámky

Chcete-li konfigurovat zóny, použijte kartu zabezpečení na panelu Možnosti aplikace Microsoft Internet Explorer.To configure zones, use the Security tab on the Microsoft Internet Explorer options panel.

Platí pro