XPathMessageFilterElementComparer Třída

Definice

Poskytuje funkce pro porovnání dvou XPathMessageFilterElement instancí.

public ref class XPathMessageFilterElementComparer : System::Collections::IComparer
public class XPathMessageFilterElementComparer : System.Collections.IComparer
type XPathMessageFilterElementComparer = class
    interface IComparer
Public Class XPathMessageFilterElementComparer
Implements IComparer
Dědičnost
XPathMessageFilterElementComparer
Implementuje

Konstruktory

XPathMessageFilterElementComparer()

Inicializuje novou instanci XPathMessageFilterElementComparer třídy.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

IComparer.Compare(Object, Object)

Porovnejte dvě XPathMessageFilterElement instance.

Platí pro