XPathMessageFilterTable<TFilterData>.Contains(KeyValuePair<MessageFilter,TFilterData>) Metoda

Definice

Určuje, zda tabulka filtru obsahuje zadaný filtr a jeho přidruženou hodnotu FilterData .Determines whether the filter table contains a specified filter and its associated FilterData.

public:
 virtual bool Contains(System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::ServiceModel::Dispatcher::MessageFilter ^, TFilterData> item);
public bool Contains (System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter,TFilterData> item);
abstract member Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter, 'FilterData> -> bool
override this.Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.ServiceModel.Dispatcher.MessageFilter, 'FilterData> -> bool
Public Function Contains (item As KeyValuePair(Of MessageFilter, TFilterData)) As Boolean

Parametry

item
KeyValuePair<MessageFilter,TFilterData>

KeyValuePair<TKey,TValue> < MessageFilter Fulltextových, > který se má v tabulce najít.The KeyValuePair<TKey,TValue> <MessageFilter, FilterData> to find in the table.

Návraty

Boolean

true Pokud je dvojice filtr/fulltextových obsažena v tabulce filtru; v opačném případě false .true if the filter/FilterData pair is contained in the filter table; otherwise false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda vrátí false , zda je nalezen filtr, ale odpovídá jiným datům.This method returns false if the filter is found but corresponds to different data.

Platí pro