XPathMessageFilterTable<TFilterData>.Values Vlastnost

Definice

Získá kolekci všech FilterData obsažených v XPathMessageFilterTable<TFilterData> .Gets a collection of all the FilterData contained in the XPathMessageFilterTable<TFilterData>.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<TFilterData> ^ Values { System::Collections::Generic::ICollection<TFilterData> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<TFilterData> Values { get; }
member this.Values : System.Collections.Generic.ICollection<'FilterData>
Public ReadOnly Property Values As ICollection(Of TFilterData)

Hodnota vlastnosti

ICollection<TFilterData>

ICollection<T>Ze všech FilterData obsažených v tabulce filtru.An ICollection<T> of all the FilterData contained in the filter table.

Implementuje

Poznámky

Tato vlastnost implementuje Values .This property implements Values. IDictionary<TKey,TValue>Filtr<FilterData>, který implementuje tabulka filtru, používá MessageFilter jako klíč a FilterData jako hodnotu páru.The IDictionary<TKey,TValue><Filter, FilterData> that the filter table implements uses the MessageFilter as the key and the FilterData as the value of the pair.

Pořadí FilterData vráceného v kolekci není určeno, ale je zaručeno, že se jedná o stejné pořadí jako odpovídající filtry v kolekci vrácené Keys vlastností.The order of the FilterData returned in the collection is unspecified, but it is guaranteed to be the same order as the corresponding filters in the collection returned by the Keys property.

Platí pro