XmlSerializerFormatAttribute.SupportFaults Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, že se XmlSerializer má použít pro čtení a zápis chyb.Gets or sets a value that indicates that the XmlSerializer should be used for reading and writing faults.

public:
 property bool SupportFaults { bool get(); void set(bool value); };
public bool SupportFaults { get; set; }
member this.SupportFaults : bool with get, set
Public Property SupportFaults As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

truePokud má XmlSerializer být použit pro čtení a zápis chyb, pokud má false DataContractSerializer být použit.true if the XmlSerializer should be used for reading and writing faults; false if the DataContractSerializer should be used. Výchozí formát je false.The default is false.

Poznámky

Výchozí formátovací modul pro serializaci chyb je DataContractSerializer .The default formatter for fault serialization is the DataContractSerializer. Chcete-li použít XmlSerializer , nastavte tuto vlastnost na true .To use the XmlSerializer, set this property to true. Počínaje rozhraním .NET 4 se serializátor, který nastavuje SupportFaults vlastnost, použije i v případě, že je u kontraktu, na který se používá, nastavené vlastní chování XmlSerializerFormatAttribute .Starting in .NET 4 the serializer set by the SupportFaults property will be used even if a custom behavior is set on the contract to which the XmlSerializerFormatAttribute is applied.

Platí pro