Span<T>.Empty Span<T>.Empty Span<T>.Empty Span<T>.Empty Property

Definice

Vrátí prázdný Span<T> objekt.Returns an empty Span<T> object.

public:
 static property Span<T> Empty { Span<T> get(); };
public static Span<T> Empty { get; }
member this.Empty : Span<'T>
Public Shared ReadOnly Property Empty As Span(Of T)

Hodnota vlastnosti

Prázdný Span<T> objekt.An empty Span<T> object.

Platí pro