Span<T>.Fill(T) Span<T>.Fill(T) Span<T>.Fill(T) Span<T>.Fill(T) Method

Definice

Vyplní prvky tohoto rozsahu zadanou hodnotou.Fills the elements of this span with a specified value.

public:
 void Fill(T value);
public void Fill (T value);
member this.Fill : 'T -> unit
Public Sub Fill (value As T)

Parametry

value
T T T T

Hodnota, která má být přiřazena ke každému prvku rozsahu.The value to assign to each element of the span.

Platí pro