Span<T>.GetHashCode Span<T>.GetHashCode Span<T>.GetHashCode Span<T>.GetHashCode Method

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Vyvolá výjimku NotSupportedException.Throws a NotSupportedException.

public:
 override int GetHashCode();
[System.Obsolete("GetHashCode() on Span will always throw an exception.")]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Volání této metody vždy vyvolají NotSupportedException.Calls to this method always throw a NotSupportedException.

Výjimky

Volání této metody nejsou podporována.Calls to this method are not supported.

Platí pro