Span<T>.GetPinnableReference Span<T>.GetPinnableReference Span<T>.GetPinnableReference Span<T>.GetPinnableReference Method

Definice

Vrátí odkaz na element Span<T> s indexem s hodnotou nula.Returns a reference to the element of the Span<T> at index zero.

public:
 T % GetPinnableReference();
public T GetPinnableReference ();
member this.GetPinnableReference : unit -> 
Public Function GetPinnableReference () As T

Návraty

Odkaz na element Span<T> s indexem nula, nebo null Pokud IsEmpty je true.A reference to the element of the Span<T> at index zero, or null if IsEmpty is true.

Poznámky

Metoda vrátí strukturu ref. GetPinnableReferenceThe GetPinnableReference method returns a ref struct. Dá se použít k připnutí Span<T> paměti.It can be used for pinning a Span<T> in memory. Vyžaduje se pro podporu použití Span<T> v rámci příkazu fixed .It is required to support the use of a Span<T> within a fixed statement.

Platí pro