Span<T>.Item[Int32] Span<T>.Item[Int32] Span<T>.Item[Int32] Span<T>.Item[Int32] Property

Definice

Získá element v zadaném indexu založeném na nule.Gets the element at the specified zero-based index.

public:
 property T % default[int] { T % get(int index); };
public T this[int index] { get; }
member this.Item(int) : 'T
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As T

Parametry

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Index založený na nule elementu.The zero-based index of the element.

Hodnota vlastnosti

T T T T

Prvek na pozici zadaného indexu.The element at the specified index.

Výjimky

indexje menší než nula nebo větší než nebo rovno Length.index is less than zero or greater than or equal to Length.

Platí pro