Span<T>.Length Span<T>.Length Span<T>.Length Span<T>.Length Property

Definice

Vrátí délku aktuálního rozsahu.Returns the length of the current span.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Hodnota vlastnosti

Délka aktuálního rozsahu.The length of the current span.

Platí pro