Span<T>.Slice Span<T>.Slice Span<T>.Slice Span<T>.Slice Method

Definice

Přetížení

Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32)

Vytvoří řez z aktuálního rozsahu, který začíná zadaným indexem.Forms a slice out of the current span that begins at a specified index.

Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32)

Vytvoří řez z aktuálního rozsahu začínajícího zadaným indexem o zadanou délku.Forms a slice out of the current span starting at a specified index for a specified length.

Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32) Slice(Int32)

Vytvoří řez z aktuálního rozsahu, který začíná zadaným indexem.Forms a slice out of the current span that begins at a specified index.

public:
 Span<T> Slice(int start);
public Span<T> Slice (int start);
member this.Slice : int -> Span<'T>
Public Function Slice (start As Integer) As Span(Of T)

Parametry

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být počátek řezu.The index at which to begin the slice.

Návraty

Rozsah, který se skládá ze všech prvků aktuálního rozsahu od start do konce rozsahu.A span that consists of all elements of the current span from start to the end of the span.

Výjimky

startje menší než nula nebo větší než Length.start is less than zero or greater than Length.

Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32) Slice(Int32, Int32)

Vytvoří řez z aktuálního rozsahu začínajícího zadaným indexem o zadanou délku.Forms a slice out of the current span starting at a specified index for a specified length.

public:
 Span<T> Slice(int start, int length);
public Span<T> Slice (int start, int length);
member this.Slice : int * int -> Span<'T>
Public Function Slice (start As Integer, length As Integer) As Span(Of T)

Parametry

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Index, na kterém má být tento řez začínatThe index at which to begin this slice.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Požadovaná délka řezu.The desired length for the slice.

Návraty

Rozsah, který se skládá length z prvků z aktuálního rozsahu startpočínaje.A span that consists of length elements from the current span starting at start.

Výjimky

startnebo start jemenšínež + nula nebo větší než Length. lengthstart or start + length is less than zero or greater than Length.

Platí pro