String.Chars[Int32] String.Chars[Int32] String.Chars[Int32] String.Chars[Int32] Property

Definice

Získá objekt na zadané pozici v aktuálním String objektu. CharGets the Char object at a specified position in the current String object.

public:
 property char default[int] { char get(int index); };
public char this[int index] { get; }
member this.Chars(int) : char
Default Public ReadOnly Property Chars(index As Integer) As Char

Parametry

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Pozice v aktuálním řetězci.A position in the current string.

Hodnota vlastnosti

Objekt na pozici index.The object at position index.

Výjimky

indexje větší nebo rovno délce tohoto objektu nebo menší než nula.index is greater than or equal to the length of this object or less than zero.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak můžete pomocí tohoto indexeru v rutině ověřit řetězec.The following example demonstrates how you can use this indexer in a routine to validate a string.

Console::Write( "Type a string : " );
String^ myString = Console::ReadLine();
for ( int i = 0; i < myString->Length; i++ )
  if ( Uri::IsHexDigit( myString[ i ] ) )
      Console::WriteLine( "{0} is a hexadecimal digit.", myString[ i ] );
  else
      Console::WriteLine( "{0} is not a hexadecimal digit.", myString[ i ] );
// The example produces output like the following:
//  Type a string : 3f5EaZ
//  3 is a hexadecimal digit.
//  f is a hexadecimal digit.
//  5 is a hexadecimal digit.
//  E is a hexadecimal digit.
//  a is a hexadecimal digit.
//  Z is not a hexadecimal digit.   
Console.Write("Type a string : ");
string myString = Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < myString.Length; i ++)
  if(Uri.IsHexDigit(myString[i]))
   Console.WriteLine("{0} is a hexadecimal digit.", myString[i]); 
  else
   Console.WriteLine("{0} is not a hexadecimal digit.", myString[i]); 
// The example produces output like the following:
//  Type a string : 3f5EaZ
//  3 is a hexadecimal digit.
//  f is a hexadecimal digit.
//  5 is a hexadecimal digit.
//  E is a hexadecimal digit.
//  a is a hexadecimal digit.
//  Z is not a hexadecimal digit.      
Console.Write("Type a string : ")
Dim myString As String = Console.ReadLine()
Dim i As Integer
For i = 0 To myString.Length - 1
  If Uri.IsHexDigit(myString.Chars(i)) Then
   Console.WriteLine("{0} is a hexadecimal digit.", myString.Chars(i))
  Else
   Console.WriteLine("{0} is not a hexadecimal digit.", myString.Chars(i))
  End If 
Next
' The example produces output like the following:
'  Type a string : 3f5EaZ
'  3 is a hexadecimal digit.
'  f is a hexadecimal digit.
'  5 is a hexadecimal digit.
'  E is a hexadecimal digit.
'  a is a hexadecimal digit.
'  Z is not a hexadecimal digit.     

Poznámky

index Parametr je založený na nule.The index parameter is zero-based.

Tato vlastnost vrátí Char objekt na pozici určenou index parametrem.This property returns the Char object at the position specified by the index parameter. Znak Unicode může být však reprezentován více než jedním Char.However, a Unicode character might be represented by more than one Char. Použijte třídu pro práci se znaky Unicode Char namísto objektů. System.Globalization.StringInfoUse the System.Globalization.StringInfo class to work with Unicode characters instead of Char objects. Další informace naleznete v části "objekty objektů a Unicode znaky" v String přehledu třídy.For more information, see the "Char Objects and Unicode Characters" section in the String class overview.

V C#nástroji je vlastnostindexeremChars[Int32] .In C#, the Chars[Int32] property is an indexer. V Visual Basic je to výchozí vlastnost String třídy.In Visual Basic, it is the default property of the String class. Každý Char objekt v řetězci je k dispozici pomocí kódu, jako je následující.Each Char object in the string can be accessed by using code such as the following.

string str1 = "Test";
for (int ctr = 0; ctr <= str1.Length - 1; ctr++ )
  Console.Write("{0} ", str1[ctr]);
// The example displays the following output:
//   T e s t     
Dim str1 As String = "Test"
For ctr As Integer = 0 to str1.Length - 1
  Console.Write("{0} ", str1(ctr))
Next  
' The example displays the following output:
'   T e s t     

Platí pro

Viz také