String.Clone Metoda

Definice

Vrátí odkaz na tuto instanci String.Returns a reference to this instance of String.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Function Clone () As Object

Návraty

Tato instance String.This instance of String.

Implementuje

Poznámky

Návratová hodnota není nezávislá kopie této instance; je to prostě jiné zobrazení stejných dat.The return value is not an independent copy of this instance; it is simply another view of the same data. Použijte metodu Copy nebo CopyTo k vytvoření samostatného objektu String se stejnou hodnotou jako tato instance.Use the Copy or CopyTo method to create a separate String object with the same value as this instance.

Vzhledem k tomu, že metoda Clone jednoduše vrací existující instanci řetězce, existuje malý důvod, proč přímo zavolat.Because the Clone method simply returns the existing string instance, there is little reason to call it directly.

Platí pro

Viz také