String.CompareTo Metoda

Definice

Porovná tuto instanci se zadaným objektem nebo String a vrátí celé číslo, které označuje, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazí ve stejné pozici v pořadí řazení jako zadaný objekt nebo String.Compares this instance with a specified object or String and returns an integer that indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the specified object or String.

Přetížení

CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným Object a určuje, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazí ve stejné pozici v pořadí řazení jako zadaný Object.Compares this instance with a specified Object and indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the specified Object.

CompareTo(String)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem String a určí, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazí ve stejné pozici v pořadí řazení jako zadaný řetězec.Compares this instance with a specified String object and indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the specified string.

Poznámky

Obě přetížení metody CompareTo provádějí porovnání citlivá na jazykovou verzi a rozlišování velkých a malých písmen.Both overloads of the CompareTo method perform culture-sensitive and case-sensitive comparison. Tuto metodu nelze použít k provedení porovnávání bez rozlišení jazykové verze nebo ordinálního porovnání.You cannot use this method to perform culture-insensitive or ordinal comparisons. Pro přehlednost kódu doporučujeme, abyste se vyhnuli metodě CompareTo a místo toho volejte metodu Compare.For code clarity, we recommend that you avoid the CompareTo method and call the Compare method instead.

CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným Object a určuje, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazí ve stejné pozici v pořadí řazení jako zadaný Object.Compares this instance with a specified Object and indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the specified Object.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ value);
public int CompareTo (object value);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Objekt, který je vyhodnocen jako String.An object that evaluates to a String.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které označuje, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazuje ve stejné pozici v pořadí řazení jako parametr value.A 32-bit signed integer that indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the value parameter.

HodnotaValue PodmínkaCondition
Menší než nulaLess than zero Tato instance předchází value.This instance precedes value.
NulaZero Tato instance má stejné umístění v pořadí řazení jako value.This instance has the same position in the sort order as value.
Větší než nulaGreater than zero Tato instance následuje value.This instance follows value.

-nebo--or-

value je null.value is null.

Implementuje

Výjimky

value není String.value is not a String.

Příklady

Následující příklad používá metodu CompareTo s Object.The following example uses the CompareTo method with an Object. Vzhledem k tomu, že se pokusí porovnat instanci String s objektem TestClass, vyvolá metoda ArgumentException.Because it attempts to compare a String instance to a TestClass object, the method throws an ArgumentException.

using namespace System;

public ref class TestClass{};

int main()
{
  TestClass^ test = gcnew TestClass;
  array<Object^>^ objectsToCompare = { test, test->ToString(), 123,
                    (123).ToString(), "some text",
                    "Some Text" };
  String^ s = "some text";
  for each (Object^ objectToCompare in objectsToCompare) {
   try {
     Int32 i = s->CompareTo(objectToCompare);
     Console::WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
              s, objectToCompare, i);
   }
   catch (ArgumentException^ e) {
     Console::WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
              objectToCompare,
              objectToCompare->GetType()->Name);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Bad argument: TestClass (type TestClass)
//  Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
//  Bad argument: 123 (type Int32)
//  Comparing 'some text' with '123': 1
//  Comparing 'some text' with 'some text': 0
//  Comparing 'some text' with 'Some Text': -1
using System;

public class TestClass
{}

public class Example 
{
  public static void Main()
  {
   var test = new TestClass();
   Object[] objectsToCompare = { test, test.ToString(), 123,
                  123.ToString(), "some text",
                  "Some Text" };
   string s = "some text";
   foreach (var objectToCompare in objectsToCompare) {
     try {
      int i = s.CompareTo(objectToCompare);
      Console.WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
               s, objectToCompare, i);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
               objectToCompare,
               objectToCompare.GetType().Name);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Bad argument: TestClass (type TestClass)
//  Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
//  Bad argument: 123 (type Int32)
//  Comparing 'some text' with '123': 1
//  Comparing 'some text' with 'some text': 0
//  Comparing 'some text' with 'Some Text': -1
Public Class TestClass
End Class 


Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim test As New TestClass()
   Dim objectsToCompare() As Object = { test, test.ToString(), 123,
                      123.ToString(), "some text",
                      "Some Text" }
   Dim s As String = "some text"
   For Each objectToCompare In objectsToCompare
     Try
      Dim i As Integer = s.CompareTo(objectToCompare)
      Console.WriteLine("Comparing '{0}' with '{1}': {2}",
               s, objectToCompare, i)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("Bad argument: {0} (type {1})",
               objectToCompare,
               objectToCompare.GetType().Name)
     End Try
   Next
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'    Bad argument: TestClass (type TestClass)
'    Comparing 'some text' with 'TestClass': -1
'    Bad argument: 123 (type Int32)
'    Comparing 'some text' with '123': 1
'    Comparing 'some text' with 'some text': 0
'    Comparing 'some text' with 'Some Text': -1

Poznámky

value musí být objekt String.value must be a String object.

Upozornění

Metoda CompareTo byla navržena hlavně pro použití při řazení nebo alphabetizing operací.The CompareTo method was designed primarily for use in sorting or alphabetizing operations. Neměl by být použit, pokud je primárním účelem volání metody určit, zda jsou dva řetězce ekvivalentní.It should not be used when the primary purpose of the method call is to determine whether two strings are equivalent. Chcete-li zjistit, zda jsou dva řetězce ekvivalentní, zavolejte metodu Equals.To determine whether two strings are equivalent, call the Equals method.

Tato metoda provádí porovnání slov (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) comparison using the current culture. Další informace o aplikaci Word, řetězci a pořadí řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions.For more information about word, string, and ordinal sorts, see System.Globalization.CompareOptions.

Další informace o chování této metody naleznete v části poznámky v metodě String.Compare(String, String).For more information about the behavior of this method, see the Remarks section of the String.Compare(String, String) method.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují znaky, které lze ignorovat.Character sets include ignorable characters. Metoda CompareTo(Object) nebere v úvahu takové znaky, pokud provádí porovnání zohledňující jazykovou verzi.The CompareTo(Object) method does not consider such characters when it performs a culture-sensitive comparison. Například pokud je následující kód spuštěný v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo novějším, porovnání "Animal" s "nemalwarem" (pomocí měkké pomlčky nebo U + 00AD) značí, že jsou dva řetězce ekvivalentní.For example, if the following code is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, a comparison of "animal" with "ani-mal" (using a soft hyphen, or U+00AD) indicates that the two strings are equivalent.

[! Code-CSharpSystem. String. CompareTo # 1] [! Code-VBSystem. String. CompareTo # 1][!code-csharpSystem.String.CompareTo#1] [!code-vbSystem.String.CompareTo#1]

Chcete-li rozpoznat ignorovatelné znaky v porovnání s řetězci, zavolejte metodu CompareOrdinal(String, String).To recognize ignorable characters in a string comparison, call the CompareOrdinal(String, String) method.

Viz také

CompareTo(String)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem String a určí, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazí ve stejné pozici v pořadí řazení jako zadaný řetězec.Compares this instance with a specified String object and indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the specified string.

public:
 int CompareTo(System::String ^ strB);
public int CompareTo (string strB);
member this.CompareTo : string -> int
Public Function CompareTo (strB As String) As Integer

Parametry

strB
String

Řetězec, který má být porovnán s touto instancí.The string to compare with this instance.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které označuje, zda tato instance předchází, následuje nebo se zobrazuje ve stejné pozici v pořadí řazení jako parametr strB.A 32-bit signed integer that indicates whether this instance precedes, follows, or appears in the same position in the sort order as the strB parameter.

HodnotaValue PodmínkaCondition
Menší než nulaLess than zero Tato instance předchází strB.This instance precedes strB.
NulaZero Tato instance má stejné umístění v pořadí řazení jako strB.This instance has the same position in the sort order as strB.
Větší než nulaGreater than zero Tato instance následuje strB.This instance follows strB.

-nebo--or-

strB je null.strB is null.

Implementuje

Příklady

Následující příklad používá metodu CompareTo pro porovnání aktuální instance řetězce s jiným řetězcem.The following example uses the CompareTo method to compare the current string instance with another string.

using namespace System;

String^ CompareStrings(String^ str1, String^ str2)
{
  // compare the values, using the CompareTo method on the first string
  int cmpVal = str1->CompareTo(str2);
  if (cmpVal == 0)
   // the values are the same
   return "The strings occur in the same position in the sort order.";
  else if (cmpVal < 0)
   return "The first string precedes the second in the sort order.";
  else
   return "The first string follows the second in the sort order.";
}

int main()
{
  String^ strFirst = "Goodbye";
  String^ strSecond = "Hello";
  String^ strThird = "a small String*";
  String^ strFourth = "goodbye";
  
  // Compare a string to itself.
  Console::WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFirst));
  Console::WriteLine(CompareStrings(strFirst, strSecond));
  Console::WriteLine(CompareStrings(strFirst, strThird));
  
  // Compare a string to another string that varies only by case.
  Console::WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFourth));
  Console::WriteLine(CompareStrings(strFourth, strFirst));
}
// The example displays the following output:
//    The strings occur in the same position in the sort order.
//    The first string precedes the second in the sort order.
//    The first string follows the second in the sort order.
//    The first string follows the second in the sort order.
//    The first string precedes the second in the sort order.
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string strFirst = "Goodbye";
   string strSecond = "Hello";
   string strThird = "a small string";
   string strFourth = "goodbye";

   // Compare a string to itself.
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFirst));

   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strSecond));
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strThird));

   // Compare a string to another string that varies only by case.
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFourth));
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFourth, strFirst));
  }

  private static string CompareStrings( string str1, string str2 )
  {
   // Compare the values, using the CompareTo method on the first string.
   int cmpVal = str1.CompareTo(str2);

    if (cmpVal == 0) // The strings are the same.
     return "The strings occur in the same position in the sort order.";
   else if (cmpVal < 0)
     return "The first string precedes the second in the sort order.";
   else
     return "The first string follows the second in the sort order.";
  }
}
// The example displays the following output:
//    The strings occur in the same position in the sort order.
//    The first string precedes the second in the sort order.
//    The first string follows the second in the sort order.
//    The first string follows the second in the sort order.
//    The first string precedes the second in the sort order.
Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim strFirst As String = "Goodbye"
   Dim strSecond As String = "Hello"
   Dim strThird As String = "a small string"
   Dim strFourth As String = "goodbye"

   ' Compare a string to itself.
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFirst))
    
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strSecond))
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strThird))
    
   ' Compare a string to another string that varies only by case.
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFirst, strFourth))
   Console.WriteLine(CompareStrings(strFourth, strFirst))
  End Sub
  
  Private Function CompareStrings(str1 As String, str2 As String) As String
   Dim cmpVal As Integer = str1.CompareTo(str2)
   If cmpVal = 0 Then
     ' The values are the same.
     Return "The strings occur in the same position in the sort order."
   ElseIf cmpVal < 0 Then
     Return "The first string precedes the second in the sort order."
   Else
     Return "The first string follows the second in the sort order."
   End If
  End Function
End Module
' This example displays the following output:
'    The strings occur in the same position in the sort order.
'    The strings occur in the same position in the sort order.
'    The first string precedes the second in the sort order.
'    The first string follows the second in the sort order.
'    The first string follows the second in the sort order.
'    The first string precedes the second in the sort order.

Následující příklad ukazuje obecné a neobecné verze metody CompareTo pro několik typů hodnot a odkazů.The following example demonstrates generic and non-generic versions of the CompareTo method for several value and reference types.

// This example demonstrates the two versions of the 
// CompareTo method for several base types.
// The general version takes a parameter of type Object, while the specific
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.
using namespace System;

void Show( String^ caption, Object^ var1, Object^ var2, int resultGeneric, int resultNonGeneric )
{
  String^ relation;
  Console::Write( caption );
  if ( resultGeneric == resultNonGeneric )
  {
   if ( resultGeneric < 0 )
      relation = "less than";
   else
   if ( resultGeneric > 0 )
      relation = "greater than";
   else
      relation = "equal to";
   Console::WriteLine( "{0} is {1} {2}", var1, relation, var2 );
  }
  // The following condition will never occur because the generic and non-generic
  // CompareTo methods are equivalent.
  else
  {
   Console::WriteLine( "Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", resultGeneric, resultNonGeneric );
  }
}

int main()
{
  String^ nl = Environment::NewLine;
  String^ msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}"
  "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";
  Object^ obj; // An Object used to insure CompareTo(Object) is called.

  DateTime now = DateTime::Now;
  
  // Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = TimeSpan(11,22,33,44);
  
  // Version = 1.2.333.4
  Version^ versX = gcnew Version( "1.2.333.4" );
  
  // Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid guidX = Guid( "{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");
  Boolean a1 = true,a2 = true;
  Byte b1 = 1,b2 = 1;
  Int16 c1 = -2,c2 = 2;
  Int32 d1 = 3,d2 = 3;
  Int64 e1 = 4,e2 = -4;
  Decimal f1 = Decimal(-5.5), f2 = Decimal(5.5);
  Single g1 = 6.6f,g2 = 6.6f;
  Double h1 = 7.7,h2 = -7.7;
  Char i1 = 'A',i2 = 'A';
  String^ j1 = "abc", ^j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,l2 = tsX;
  Version^ m1 = versX, ^m2 = gcnew Version( "2.0" );
  Guid n1 = guidX,n2 = guidX;
  
  // The following types are not CLS-compliant.
  SByte w1 = 8,w2 = 8;
  UInt16 x1 = 9,x2 = 9;
  UInt32 y1 = 10,y2 = 10;
  UInt64 z1 = 11,z2 = 11;
  
  //
  Console::WriteLine( msg, nl );
  try
  {
   Show( "Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo( a2 ), a1.CompareTo( a2 ) );
   Show( "Byte:  ", b1, b2, b1.CompareTo( b2 ), b1.CompareTo( b2 ) );
   Show( "Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo( c2 ), c1.CompareTo( c2 ) );
   Show( "Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo( d2 ), d1.CompareTo( d2 ) );
   Show( "Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo( e2 ), e1.CompareTo( e2 ) );
   Show( "Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo( f2 ), f1.CompareTo( f2 ) );
   Show( "Single: ", g1, g2, g1.CompareTo( g2 ), g1.CompareTo( g2 ) );
   Show( "Double: ", h1, h2, h1.CompareTo( h2 ), h1.CompareTo( h2 ) );
   Show( "Char:  ", i1, i2, i1.CompareTo( i2 ), i1.CompareTo( i2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the String object.
   obj = j2;
   Show( "String: ", j1, j2, j1->CompareTo( j2 ), j1->CompareTo( obj ) );
   Show( "DateTime:", k1, k2, k1.CompareTo( k2 ), k1.CompareTo( k2 ) );
   Show( "TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo( l2 ), l1.CompareTo( l2 ) );
   
   // Use an anonymous object to hide the Version object.
   obj = m2;
   Show( "Version: ", m1, m2, m1->CompareTo( m2 ), m1->CompareTo( obj ) );
   Show( "Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo( n2 ), n1.CompareTo( n2 ) );
   
   //
   Console::WriteLine( "{0}The following types are not CLS-compliant:", nl );
   Show( "SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo( w2 ), w1.CompareTo( w2 ) );
   Show( "UInt16: ", x1, x2, x1.CompareTo( x2 ), x1.CompareTo( x2 ) );
   Show( "UInt32: ", y1, y2, y1.CompareTo( y2 ), y1.CompareTo( y2 ) );
   Show( "UInt64: ", z1, z2, z1.CompareTo( z2 ), z1.CompareTo( z2 ) );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

}
//   This example displays the following output:
//   
//   The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
//   CompareTo method for several base types:
//   
//   Boolean: True is equal to True
//   Byte:   1 is equal to 1
//   Int16:  -2 is less than 2
//   Int32:  3 is equal to 3
//   Int64:  4 is greater than -4
//   Decimal: -5.5 is less than 5.5
//   Single:  6.6 is equal to 6.6
//   Double:  7.7 is greater than -7.7
//   Char:   A is equal to A
//   String:  abc is equal to abc
//   DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
//   TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
//   Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
//   Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
//   aa0057b223
//   
//   The following types are not CLS-compliant:
//   SByte:  8 is equal to 8
//   UInt16:  9 is equal to 9
//   UInt32:  10 is equal to 10
//   UInt64:  11 is equal to 11
// This example demonstrates the generic and non-generic versions of the 
// CompareTo method for several base types.
// The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
// version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string  nl = Environment.NewLine;
  string  msg = "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" +
          "versions of the CompareTo method for several base types:{0}";

  DateTime now = DateTime.Now;
// Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
  TimeSpan tsX = new TimeSpan(11, 22, 33, 44); 
// Version = 1.2.333.4
  Version  versX = new Version("1.2.333.4"); 
// Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
  Guid   guidX = new Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}");

  Boolean a1 = true, a2 = true;
  Byte   b1 = 1,   b2 = 1;
  Int16  c1 = -2,  c2 = 2;
  Int32  d1 = 3,   d2 = 3;
  Int64  e1 = 4,   e2 = -4;
  Decimal f1 = -5.5m, f2 = 5.5m;
  Single  g1 = 6.6f, g2 = 6.6f;
  Double  h1 = 7.7d, h2 = -7.7d;
  Char   i1 = 'A',  i2 = 'A';
  String  j1 = "abc", j2 = "abc";
  DateTime k1 = now,  k2 = now;
  TimeSpan l1 = tsX,  l2 = tsX;
  Version m1 = versX, m2 = new Version("2.0");
  Guid   n1 = guidX, n2 = guidX;

// The following types are not CLS-compliant.
  SByte  w1 = 8,   w2 = 8;
  UInt16  x1 = 9,   x2 = 9;
  UInt32  y1 = 10,  y2 = 10;
  UInt64  z1 = 11,  z2 = 11;
//
  Console.WriteLine(msg, nl);
  try 
    {
// The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
// the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

    Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo((Object)a2));
    Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo((Object)b2));
    Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo((Object)c2));
    Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo((Object)d2));
    Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo((Object)e2));
    Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo((Object)f2));
    Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo((Object)g2));
    Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo((Object)h2));
    Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo((Object)i2));
    Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo((Object)j2));
    Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo((Object)k2));
    Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo((Object)l2));
    Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo((Object)m2));
    Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo((Object)n2));
//
    Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl);
    Show("SByte:  ", w1, w2, w1.CompareTo(w2), w1.CompareTo((Object)w2));
    Show("UInt16:  ", x1, x2, x1.CompareTo(x2), x1.CompareTo((Object)x2));
    Show("UInt32:  ", y1, y2, y1.CompareTo(y2), y1.CompareTo((Object)y2));
    Show("UInt64:  ", z1, z2, z1.CompareTo(z2), z1.CompareTo((Object)z2));
    }
  catch (Exception e)
    {
    Console.WriteLine(e);
    }
  }

  public static void Show(string caption, Object var1, Object var2, 
              int resultGeneric, int resultNonGeneric)
  {
  string relation;

  Console.Write(caption);
  if (resultGeneric == resultNonGeneric) 
    {
    if   (resultGeneric < 0) relation = "less than";
    else if (resultGeneric > 0) relation = "greater than";
    else            relation = "equal to";
    Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2);
    }

// The following condition will never occur because the generic and non-generic
// CompareTo methods are equivalent.

  else
    {
    Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", 
              resultGeneric, resultNonGeneric);
    }
  }
}
/*
This example produces the following results:

The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
CompareTo method for several base types:

Boolean: True is equal to True
Byte:   1 is equal to 1
Int16:  -2 is less than 2
Int32:  3 is equal to 3
Int64:  4 is greater than -4
Decimal: -5.5 is less than 5.5
Single:  6.6 is equal to 6.6
Double:  7.7 is greater than -7.7
Char:   A is equal to A
String:  abc is equal to abc
DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
aa0057b223

The following types are not CLS-compliant:
SByte:  8 is equal to 8
UInt16:  9 is equal to 9
UInt32:  10 is equal to 10
UInt64:  11 is equal to 11
*/
' This example demonstrates the generic and non-generic versions of the 
' CompareTo method for several base types.
' The non-generic version takes a parameter of type Object, while the generic
' version takes a type-specific parameter, such as Boolean, Int32, or Double.

Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim nl As String = Environment.NewLine
   Dim msg As String = _
     "{0}The following is the result of using the generic and non-generic{0}" & _
     "versions of the CompareTo method for several base types:{0}"
   
   Dim now As DateTime = DateTime.Now
   ' Time span = 11 days, 22 hours, 33 minutes, 44 seconds
   Dim tsX As New TimeSpan(11, 22, 33, 44)
   ' Version = 1.2.333.4
   Dim versX As New Version("1.2.333.4")
   ' Guid = CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223
   Dim guidX As New Guid("{CA761232-ED42-11CE-BACD-00AA0057B223}")
   
   Dim a1 As [Boolean] = True,  a2 As [Boolean] = True
   Dim b1 As [Byte] = 1,     b2 As [Byte] = 1
   Dim c1 As Int16 = -2,     c2 As Int16 = 2
   Dim d1 As Int32 = 3,      d2 As Int32 = 3
   Dim e1 As Int64 = 4,      e2 As Int64 = -4
   Dim f1 As [Decimal] = -5.5D,  f2 As [Decimal] = 5.5D
   Dim g1 As [Single] = 6.6F,   g2 As [Single] = 6.6F
   Dim h1 As [Double] = 7.7,   h2 As [Double] = -7.7
   Dim i1 As [Char] = "A"c,    i2 As [Char] = "A"c
   Dim j1 As String = "abc",   j2 As String = "abc"
   Dim k1 As DateTime = now,   k2 As DateTime = now
   Dim l1 As TimeSpan = tsX,   l2 As TimeSpan = tsX
   Dim m1 As Version = versX,   m2 As New Version("2.0")
   Dim n1 As Guid = guidX,    n2 As Guid = guidX
   
   ' The following types are not CLS-compliant.
   ' SByte, UInt16, UInt32, UInt64

   Console.WriteLine(msg, nl)
   Try
     ' The second and third Show method call parameters are automatically boxed because
     ' the second and third Show method declaration arguments expect type Object.

     Show("Boolean: ", a1, a2, a1.CompareTo(a2), a1.CompareTo(CObj(a2)))
     Show("Byte:   ", b1, b2, b1.CompareTo(b2), b1.CompareTo(CObj(b2)))
     Show("Int16:  ", c1, c2, c1.CompareTo(c2), c1.CompareTo(CObj(c2)))
     Show("Int32:  ", d1, d2, d1.CompareTo(d2), d1.CompareTo(CObj(d2)))
     Show("Int64:  ", e1, e2, e1.CompareTo(e2), e1.CompareTo(CObj(e2)))
     Show("Decimal: ", f1, f2, f1.CompareTo(f2), f1.CompareTo(CObj(f2)))
     Show("Single:  ", g1, g2, g1.CompareTo(g2), g1.CompareTo(CObj(g2)))
     Show("Double:  ", h1, h2, h1.CompareTo(h2), h1.CompareTo(CObj(h2)))
     Show("Char:   ", i1, i2, i1.CompareTo(i2), i1.CompareTo(CObj(i2)))
     Show("String:  ", j1, j2, j1.CompareTo(j2), j1.CompareTo(CObj(j2)))
     Show("DateTime: ", k1, k2, k1.CompareTo(k2), k1.CompareTo(CObj(k2)))
     Show("TimeSpan: ", l1, l2, l1.CompareTo(l2), l1.CompareTo(CObj(l2)))
     Show("Version: ", m1, m2, m1.CompareTo(m2), m1.CompareTo(CObj(m2)))
     Show("Guid:   ", n1, n2, n1.CompareTo(n2), n1.CompareTo(CObj(n2)))
     '
     Console.WriteLine("{0}The following types are not CLS-compliant:", nl)
     Console.WriteLine("SByte, UInt16, UInt32, UInt64")

   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e)
   End Try
  End Sub
  
  Public Shared Sub Show(caption As String, var1 As [Object], var2 As [Object], _
             resultGeneric As Integer, resultNonGeneric As Integer)
   Dim relation As String
   
   Console.Write(caption)
   If resultGeneric = resultNonGeneric Then
     If resultGeneric < 0 Then
      relation = "less than"
     ElseIf resultGeneric > 0 Then
      relation = "greater than"
     Else
      relation = "equal to"
     End If
     Console.WriteLine("{0} is {1} {2}", var1, relation, var2)
   
   ' The following condition will never occur because the generic and non-generic
   ' CompareTo methods are equivalent.

   Else
     Console.WriteLine("Generic CompareTo = {0}; non-generic CompareTo = {1}", _
              resultGeneric, resultNonGeneric)
   End If
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The following is the result of using the generic and non-generic versions of the
'CompareTo method for several base types:
'
'Boolean: True is equal to True
'Byte:   1 is equal to 1
'Int16:  -2 is less than 2
'Int32:  3 is equal to 3
'Int64:  4 is greater than -4
'Decimal: -5.5 is less than 5.5
'Single:  6.6 is equal to 6.6
'Double:  7.7 is greater than -7.7
'Char:   A is equal to A
'String:  abc is equal to abc
'DateTime: 12/1/2003 5:37:46 PM is equal to 12/1/2003 5:37:46 PM
'TimeSpan: 11.22:33:44 is equal to 11.22:33:44
'Version: 1.2.333.4 is less than 2.0
'Guid:   ca761232-ed42-11ce-bacd-00aa0057b223 is equal to ca761232-ed42-11ce-bacd-00
'aa0057b223
'
'The following types are not CLS-compliant:
'SByte, UInt16, UInt32, UInt64
'

Poznámky

Tato metoda provádí porovnání slov (velká a malá písmena a specifika jazykové verze) použitím aktuální jazykové verze.This method performs a word (case-sensitive and culture-sensitive) comparison using the current culture. Další informace o aplikaci Word, řetězci a pořadí řazení naleznete v tématu System.Globalization.CompareOptions.For more information about word, string, and ordinal sorts, see System.Globalization.CompareOptions.

Upozornění

Metoda CompareTo byla navržena hlavně pro použití při řazení nebo alphabetizing operací.The CompareTo method was designed primarily for use in sorting or alphabetizing operations. Neměl by být použit, pokud je primárním účelem volání metody určit, zda jsou dva řetězce ekvivalentní.It should not be used when the primary purpose of the method call is to determine whether two strings are equivalent. Chcete-li zjistit, zda jsou dva řetězce ekvivalentní, zavolejte metodu Equals.To determine whether two strings are equivalent, call the Equals method.

Další informace o chování této metody naleznete v části poznámky v metodě Compare(String, String).For more information about the behavior of this method, see the Remarks section of the Compare(String, String) method.

Tato metoda implementuje rozhraní System.IComparable<T> a je mírně lepší než metoda String.CompareTo(Object), protože není nutné určit, zda je argument strB proměnlivý typ hodnoty, který musí být zabalené a není nutné přetypovat svůj parametr z Object na String.This method implements the System.IComparable<T> interface and performs slightly better than the String.CompareTo(Object) method, because it does not have to determine whether the strB argument is a mutable value type that must be boxed, and it does not have to cast its parameter from an Object to a String.

Poznámky pro volající

Znakové sady obsahují znaky, které lze ignorovat.Character sets include ignorable characters. Metoda CompareTo(String) nebere v úvahu takové znaky, pokud provádí porovnání zohledňující jazykovou verzi.The CompareTo(String) method does not consider such characters when it performs a culture-sensitive comparison. Například pokud je následující kód spuštěný v .NET Framework 4.NET Framework 4 nebo novějším, porovnání "Animal" s "nemalwarem" (pomocí měkké pomlčky nebo U + 00AD) značí, že jsou dva řetězce ekvivalentní.For example, if the following code is run on the .NET Framework 4.NET Framework 4 or later, a comparison of "animal" with "ani-mal" (using a soft hyphen, or U+00AD) indicates that the two strings are equivalent.

[! Code-CSharpSystem. String. CompareTo # 2] [! Code-VBSystem. String. CompareTo # 2][!code-csharpSystem.String.CompareTo#2] [!code-vbSystem.String.CompareTo#2]

Chcete-li rozpoznat ignorovatelné znaky v porovnání s řetězci, zavolejte metodu CompareOrdinal(String, String).To recognize ignorable characters in a string comparison, call the CompareOrdinal(String, String) method.

Viz také

Platí pro